Volver a publicaciones

La Matriu Territorial. Criteris ecològics i mètodes paramètrics per al tractament del territori com a sistema, la seva planificació i avaluació ambiental estratègiques

Título de la revista o publicación: 

Autores: 

  • Joan Marull (dir.)
  • Joan Pino (coord.)

Año: 2008

Aquest llibre vol donar resposta a una realitat objectiva: la necessitat de disposar d’eines i conceptes que contribueixin a fer compatible el desenvolupament econòmic amb el manteniment dels sistemes naturals i agraris que configuren el territori construït.

S’estructura en set capítols. El primer consisteix en un posicionament conceptual que vol recollir les principals aportacions dels diferents experts respecte a la definició del territori com a sistema. El segon tracta del plantejament metodològic adoptat per a transposar en eines matemàtiques útils els criteris abans exposats.

Els següents capítols (tercer, quart i cinquè) es pot dir que són el nucli del treball, ja que desenvolupen una sèrie de mètriques -per analitzar el mitjà físic, el component biològic i les seves relacions funcionals- sobre les que s’ha estructurat l’estudi de la matriu territorial. En el sisè, s’ha fet una aproximació paramètrica al model emergent de matriu territorial, en base als criteris i mètodes elaborats. El capítol setè presenta varis assajos d’aplicació de les metodologies desenvolupades en el marc de l’avaluació ambiental estratègica de plans urbanístics i d’infraestructures.

doi: 10.13140/2.1.3345.4404

Descarga el artículo La Matriu Territorial. Criteris ecològics i mètodes paramètrics per al tractament del territori com a sistema, la seva planificació i avaluació ambiental estratègiques