N.55 – EL PLAN TERRITORIAL METROPOLITANO DE BARCELONA

Fecha de publicación: JULIO - 2012

Número monogràfic realitzat per Juli Esteban, Josep Maria Carrera, Antoni Alarcón, Carles Castell, Martí Domenech, Marc Montlleó, Pere Montaña, Andreu Ulied, Manel Larrosa, Carles Llop, Joan Antoni Solans, Ricard Pié, Ramon Roger, Agustí Jover, Miquel Morell, Manuel de Torres, Antonio Font, Robert Vergés, Rodrigo Alaminos, Maria Rovira, Alessandro Delpiano, Tim Marshall i Oriol Nel·lo.

Els articles estan escrits en CATALÀ, excepte un que està escrit en italià i un que està escrit en anglès. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-07-3
141 pàgines

PAPERS NÚM. 55

Pág. 1-141 (5,9 Mb.)

Text complet del número 55

[Descargar documento]

Plànols proposta del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Pág. 14-18 (336 Kb.)

[Descargar documento]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona en el planejament territorial de Catalunya

Juli Esteban Noguera: Arquitecte, director del programa de planejament territorial de la Generalitat de Catalunya

Pág. 20-31 (292 Kb.)

Aquest article presenta el PTMB en el marc del Programa de planejament territorial i se centra en la metodologia de treball i de concreció de les propostes, tot assenyalant els aspectes comuns i els específis en relació als altres plans territorials que es varen elaborar per a la resta de Catalunya.

[Descargar documento]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Propostes per territoris

Josep Maria Carrera Alpuente: Arquitecte, coordinador del PTMB

Pág. 32-47 (533 Kb.)

S’hi exposen els aspectes més significatius de les propostes del PTMB. L’autor, com a director de Planejament de l’Institut d’Estudis Territorials va dirigir els treballs tècnics d’elaboració del Pla que varen ser sotmesos periòdicament a la Ponència Tècnica, de la qual va ser també membre permanent.

[Descargar documento]

L'abast ambiental del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

  • Antoni Alarcón Puerto: Agència Barcelona Regional
  • Carles Castell Puig: Diputació de Barcelona
  • Marc Montlleó Balsebre: Agència Barcelona Regional
  • Martí Domenech Montagut: Diputació de Barcelona

Pág. 48-59 (520 Kb.)

L’article tracta els aspectes ambientals del PTMB, els quals van tenir una especial importància i varen constituir un interessant assaig metodològic en el procés d’elaboració del Pla. Els autors són membres de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Barcelona Regional entitas que van col·laborar en l’elaboració del Pla pel que fa a la temàtica ambiental.

[Descargar documento]

Les ciutats de l'arc metropolità de Barcelona i el Pla Territorial Metropolità... així sí!

Pere Montaña Josa: Arquitecte, Ajuntament de Terrassa

Pág. 62-63 (41 Kb.)

L’autor subratlla els bons resultats del procediment compartit (Generalitat-Administració Local) d’elaboració del Pla, el qual ha fet possible la plena implicació de les Ciutats de l’Arc Metropolità.

[Descargar documento]

Tres plànols de fa més de vint anys

Andreu Ulied: Enginyer de camins, canals i ports, Mcrit

Pág. 64-67 (172 Kb.)

L’autor fa una valoració de les propostes del Pla des de la perspectiva temporal que li proporciona l’experiència en l’elaboració de l’anterior versió del Pla.

[Descargar documento]

El PTMB, tauler d'escacs de partides futures (la Barcelona que no sap canviar d'escala)

Manel Larrosa: Arquitecte

Pág. 68-69 (81 Kb.)

En aquest article es remarca un desenfocament del PTMB, i també de la Llei de l’Àrea Metropolitana, ja que no se centren en l’àmbit que l’autor considera que és la ciutat real metropolitana.

[Descargar documento]

El territori ha precedit i presideix el pla a la metròpoli de Barcelona. Per un pla obert i evolutiu en la seva gestió

Carles Llop: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pág. 70-71 (50 Kb.)

L’autor assenyala que un pla assoleix la plenitud quan es gestiona i s’usa, i en aquest sentit destaca el paper que ha de tenir el mateix territori en la gestió i desplegament del Pla.

[Descargar documento]

El drama del Pla Territorial Metropolità

Joan Antoni Solans Huguet: Arquitecte

Pág. 72-74 (58 Kb.)

Des d’un coneixement molt precís de la intrahistòria recent, l’autor expressa diverses reflexions crítiques sobre els diversos instruments de planejament supramunicipal i sobre l’ús que se’n fa.

[Descargar documento]

Les ciutats invisibles

Ricard Pié Ninot: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pág. 75-76 (51 Kb.)

L’autor de l’article, en la seva valoració, que estén també als altres plans del Programa de planejament territorial, assenyala que a les propostes del PTMB hi ha nombrosos “silencis” que cal entendre com les oportunitats ocultes que hauran de desenvolupar-se en un nou context social i econòmic.

[Descargar documento]

Una oportunitat per a la revisió

Ramon Roger Casamada: Arquitecte

Pág. 77-78 (54 Kb.)

En aquest article es destaca que l’aprovació del Pla representa una oportunitat per a replantejar alguns principis habituals que, segons l’autor, afecten la competitivitat del sistema.

[Descargar documento]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, un plat que necessita més cocció

  • Agustí Jover: Economista, empresa PROMO
  • Miquel Morell: Economista, empresa PROMO

Pág. 79-80 (50 Kb.)

Els autors, tot i valorar positivament l’aprovació del Pla, n’assenyalen algunes mancances aguditzades pel context administratiu i econòmic, que podrien dificultar-ne l’aplicació.

[Descargar documento]

Sobre el Pla Metropolità

Manuel de Torres Capell: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pág. 81-83 (55 Kb.)

L’autor destaca, a partir del PTMB, la necessitat creixent de planejament urbanístic metropolità i apunta línies d’una necessària renovació dels enfocaments d’aquest planejament.

[Descargar documento]

Planejament territorial versus ordenació urbanística: el desplegament del PTMB 2010 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Antonio Font: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pág. 84-87

En aquest article es reflexiona sobre el PDU de l’Àrea Metropolitana, com a principal instrument de desplegament del PTMB, i s’assenyala la possibilitat d’instruments alternatius adequats a la naturalesa diferent dels territoris metropolitans inclosos en l’àmbit del PDUAMB.

[Descargar documento]

Les infraestructures de transport i de serveis tècnics en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

Robert Vergés Fernández: Enginyer de camins, canals i ports, Universitat Politècnica de Catalunya

Pág. 88-90 (62 Kb.)

L’article, que se centra en les infraestructures territorials, formula algunes observacions a les propostes viaries, que considera insuficients, i assenyala possibles dificultats per a la implantació d’infraestructures de serveis tècnics.

[Descargar documento]

La ròtula Martorell-Abrera. La resiliència territorial i el gat de Schödinger

Rodrigo Alaminos Rodríguez: Arquitecte

Pág. 91-92 (82 Kb.)

Amb relació a la ròtula Martorell-Abrera, a la qual dedica l’article, l’autor assenyala que el pas de “lloc cruïlla” a “ròtula metropolitana” s’ha d’afrontar, també, des de la convicció que es pot créixer en l’adversitat.

[Descargar documento]

El tractament dels espais agraris en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Maria Rovira Duran: Unió de Pagesos de Catalunya

Pág. 93-94 (51 Kb.)

En l’article, tot i reconèixer que la protecció que el PTMB fa dels espais oberts és un pas necessari, l’autora fa avinent que el Pla no dóna una resposta prou satisfactòria a la necessitat de gestió dels diversos tipus d’espais agraris que hi ha en l’àmbit del Pla.

[Descargar documento]

Futuro metropolitano, il Piano Territoriale di Barcellona

Alessandro Delpiano: Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Bologna

Pág. 95-96 (42 Kb.)

L’article destaca l’encert de l’enfocament físic que ha adoptat el PTMB i assenyala alguns paral·lelismes entre els principis i objectius del Pla i els de l’experiència bolonyesa, en especial pel que fa al problema de la dispersió urbanística.

[Descargar documento]

The Barcelona Regional Plan

Tim Marshall: Planner, Oxford Brookes University

Pág. 97-98 (54 Kb.)

En aquest article, escrit en un moment molt baix pel que fa al planejament de tota mena al Regne Unit, l’autor valora positivament l’aprovació del PTMB i formula diverses qüestions que la lectura del Pla aprovat suscita a un lector britànic.

[Descargar documento]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: els reptes de futur

Oriol Nel·lo: Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pág. 100-105 (77 Kb.)

L’autor, principal responsable de la major part del planejament territorial, i supramunicipal en general, avui vigent a Catalunya, planteja els reptes de futur del territori metropolità a partir de l’aprovació del PTMB. Aquests reptes s’apleguen en deu epígrafs: el desenvolupament dels plans directors urbanístics, el PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la renovació del planejament urbanístic municipal, el desenvolupament de les infraestructures del transport i de gestió ambiental, les estratègies per a la creació de nova ciutat, les polítiques de rehabilitació urbana, la gestió dels espais oberts i del paisatge, la informació geogràfica i els instruments de cooperació entre els diversos nivells de l’Administració.

[Descargar documento]

PAPERS 55. Texto completo en castellano

Pág. 106-141 (365 Kb.)

[Descargar documento]