N.55 – THE BARCELONA MATROPOLITAN PLAN

Date of Publication: July - 2012

Número monogràfic realitzat per Juli Esteban, Josep Maria Carrera, Antoni Alarcón, Carles Castell, Martí Domenech, Marc Montlleó, Pere Montaña, Andreu Ulied, Manel Larrosa, Carles Llop, Joan Antoni Solans, Ricard Pié, Ramon Roger, Agustí Jover, Miquel Morell, Manuel de Torres, Antonio Font, Robert Vergés, Rodrigo Alaminos, Maria Rovira, Alessandro Delpiano, Tim Marshall i Oriol Nel·lo.

Els articles estan escrits en CATALÀ, excepte un que està escrit en italià i un que està escrit en anglès. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-07-3
141 pàgines

PAPERS NÚM. 55

Pages 1-141 (5,9 Mb.)

Text complet del número 55

[Download document]

Plànols proposta del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Pages 14-18 (336 Kb.)

[Download document]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona en el planejament territorial de Catalunya

Juli Esteban Noguera: Arquitecte, director del programa de planejament territorial de la Generalitat de Catalunya

Pages 20-31 (292 Kb.)

Aquest article presenta el PTMB en el marc del Programa de planejament territorial i se centra en la metodologia de treball i de concreció de les propostes, tot assenyalant els aspectes comuns i els específis en relació als altres plans territorials que es varen elaborar per a la resta de Catalunya.

[Download document]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Propostes per territoris

Josep Maria Carrera Alpuente: Arquitecte, coordinador del PTMB

Pages 32-47 (533 Kb.)

S’hi exposen els aspectes més significatius de les propostes del PTMB. L’autor, com a director de Planejament de l’Institut d’Estudis Territorials va dirigir els treballs tècnics d’elaboració del Pla que varen ser sotmesos periòdicament a la Ponència Tècnica, de la qual va ser també membre permanent.

[Download document]

L'abast ambiental del Pla Territorial Metropolità de Barcelona

  • Antoni Alarcón Puerto: Agència Barcelona Regional
  • Carles Castell Puig: Diputació de Barcelona
  • Marc Montlleó Balsebre: Agència Barcelona Regional
  • Martí Domenech Montagut: Diputació de Barcelona

Pages 48-59 (520 Kb.)

L’article tracta els aspectes ambientals del PTMB, els quals van tenir una especial importància i varen constituir un interessant assaig metodològic en el procés d’elaboració del Pla. Els autors són membres de la Diputació de Barcelona i de l’Agència Barcelona Regional entitas que van col·laborar en l’elaboració del Pla pel que fa a la temàtica ambiental.

[Download document]

Les ciutats de l'arc metropolità de Barcelona i el Pla Territorial Metropolità... així sí!

Pere Montaña Josa: Arquitecte, Ajuntament de Terrassa

Pages 62-63 (41 Kb.)

L’autor subratlla els bons resultats del procediment compartit (Generalitat-Administració Local) d’elaboració del Pla, el qual ha fet possible la plena implicació de les Ciutats de l’Arc Metropolità.

[Download document]

Tres plànols de fa més de vint anys

Andreu Ulied: Enginyer de camins, canals i ports, Mcrit

Pages 64-67 (172 Kb.)

L’autor fa una valoració de les propostes del Pla des de la perspectiva temporal que li proporciona l’experiència en l’elaboració de l’anterior versió del Pla.

[Download document]

El PTMB, tauler d'escacs de partides futures (la Barcelona que no sap canviar d'escala)

Manel Larrosa: Arquitecte

Pages 68-69 (81 Kb.)

En aquest article es remarca un desenfocament del PTMB, i també de la Llei de l’Àrea Metropolitana, ja que no se centren en l’àmbit que l’autor considera que és la ciutat real metropolitana.

[Download document]

El territori ha precedit i presideix el pla a la metròpoli de Barcelona. Per un pla obert i evolutiu en la seva gestió

Carles Llop: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pages 70-71 (50 Kb.)

L’autor assenyala que un pla assoleix la plenitud quan es gestiona i s’usa, i en aquest sentit destaca el paper que ha de tenir el mateix territori en la gestió i desplegament del Pla.

[Download document]

El drama del Pla Territorial Metropolità

Joan Antoni Solans Huguet: Arquitecte

Pages 72-74 (58 Kb.)

Des d’un coneixement molt precís de la intrahistòria recent, l’autor expressa diverses reflexions crítiques sobre els diversos instruments de planejament supramunicipal i sobre l’ús que se’n fa.

[Download document]

Les ciutats invisibles

Ricard Pié Ninot: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pages 75-76 (51 Kb.)

L’autor de l’article, en la seva valoració, que estén també als altres plans del Programa de planejament territorial, assenyala que a les propostes del PTMB hi ha nombrosos “silencis” que cal entendre com les oportunitats ocultes que hauran de desenvolupar-se en un nou context social i econòmic.

[Download document]

Una oportunitat per a la revisió

Ramon Roger Casamada: Arquitecte

Pages 77-78 (54 Kb.)

En aquest article es destaca que l’aprovació del Pla representa una oportunitat per a replantejar alguns principis habituals que, segons l’autor, afecten la competitivitat del sistema.

[Download document]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, un plat que necessita més cocció

  • Agustí Jover: Economista, empresa PROMO
  • Miquel Morell: Economista, empresa PROMO

Pages 79-80 (50 Kb.)

Els autors, tot i valorar positivament l’aprovació del Pla, n’assenyalen algunes mancances aguditzades pel context administratiu i econòmic, que podrien dificultar-ne l’aplicació.

[Download document]

Sobre el Pla Metropolità

Manuel de Torres Capell: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pages 81-83 (55 Kb.)

L’autor destaca, a partir del PTMB, la necessitat creixent de planejament urbanístic metropolità i apunta línies d’una necessària renovació dels enfocaments d’aquest planejament.

[Download document]

Planejament territorial versus ordenació urbanística: el desplegament del PTMB 2010 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Antonio Font: Arquitecte, Universitat Politècnica de Catalunya

Pages 84-87

En aquest article es reflexiona sobre el PDU de l’Àrea Metropolitana, com a principal instrument de desplegament del PTMB, i s’assenyala la possibilitat d’instruments alternatius adequats a la naturalesa diferent dels territoris metropolitans inclosos en l’àmbit del PDUAMB.

[Download document]

Les infraestructures de transport i de serveis tècnics en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)

Robert Vergés Fernández: Enginyer de camins, canals i ports, Universitat Politècnica de Catalunya

Pages 88-90 (62 Kb.)

L’article, que se centra en les infraestructures territorials, formula algunes observacions a les propostes viaries, que considera insuficients, i assenyala possibles dificultats per a la implantació d’infraestructures de serveis tècnics.

[Download document]

La ròtula Martorell-Abrera. La resiliència territorial i el gat de Schödinger

Rodrigo Alaminos Rodríguez: Arquitecte

Pages 91-92 (82 Kb.)

Amb relació a la ròtula Martorell-Abrera, a la qual dedica l’article, l’autor assenyala que el pas de “lloc cruïlla” a “ròtula metropolitana” s’ha d’afrontar, també, des de la convicció que es pot créixer en l’adversitat.

[Download document]

El tractament dels espais agraris en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Maria Rovira Duran: Unió de Pagesos de Catalunya

Pages 93-94 (51 Kb.)

En l’article, tot i reconèixer que la protecció que el PTMB fa dels espais oberts és un pas necessari, l’autora fa avinent que el Pla no dóna una resposta prou satisfactòria a la necessitat de gestió dels diversos tipus d’espais agraris que hi ha en l’àmbit del Pla.

[Download document]

Futuro metropolitano, il Piano Territoriale di Barcellona

Alessandro Delpiano: Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Bologna

Pages 95-96 (42 Kb.)

L’article destaca l’encert de l’enfocament físic que ha adoptat el PTMB i assenyala alguns paral·lelismes entre els principis i objectius del Pla i els de l’experiència bolonyesa, en especial pel que fa al problema de la dispersió urbanística.

[Download document]

The Barcelona Regional Plan

Tim Marshall: Planner, Oxford Brookes University

Pages 97-98 (54 Kb.)

En aquest article, escrit en un moment molt baix pel que fa al planejament de tota mena al Regne Unit, l’autor valora positivament l’aprovació del PTMB i formula diverses qüestions que la lectura del Pla aprovat suscita a un lector britànic.

[Download document]

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: els reptes de futur

Oriol Nel·lo: Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 100-105 (77 Kb.)

L’autor, principal responsable de la major part del planejament territorial, i supramunicipal en general, avui vigent a Catalunya, planteja els reptes de futur del territori metropolità a partir de l’aprovació del PTMB. Aquests reptes s’apleguen en deu epígrafs: el desenvolupament dels plans directors urbanístics, el PDU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la renovació del planejament urbanístic municipal, el desenvolupament de les infraestructures del transport i de gestió ambiental, les estratègies per a la creació de nova ciutat, les polítiques de rehabilitació urbana, la gestió dels espais oberts i del paisatge, la informació geogràfica i els instruments de cooperació entre els diversos nivells de l’Administració.

[Download document]

PAPERS 55. Texto completo en castellano

Pages 106-141 (365 Kb.)

[Download document]