Go back to publications

La dimensió metropolitana de l’habitatge i la planificació de l’habitatge protegit [La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur]

Title of the magazine or publication: 

Authors: 

Carles Donat


    Year: 2018

    En este capítulo, l’autor, después de presentar los datos más relevantes de la situación de la vivienda a nivel metropolitano se reflexiona sobre como se debería plantear la planificación de la vivienda protegida a esta misma escala.

    Published in: Observatori DESC i Institut de Recerca TransJus (2018). La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur. Cizur: Aranzadi.