N.52 – THE BARCELONA METROPOLITAN SOCIETY

Date of Publication: September - 2010

Número monogràfic realitzat per Marina Subirats, Pedro López, Cristina Sánchez, Sònia Parella, Lluís Flaquer i Antoni Ramon

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-01-1
141 pàgines

PAPERS NÚM. 52

Pages 1-141 (4,4 Mb.)

Text complet del número 52

[Download document]

Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona

Marina Subirats: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pedro López: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Cristina Sánchez: Unitat de Sociologia, Universitat de Girona

Pages 8-37 (933 Kb.)

L'article analitza els grups que formen el teixit social de la Regió Metropolitana de Barcelona. Partint de la convicció que la societat no està formada només per individus sinó per grups que actuen en funció dels seus recursos, formes de vida i interessos, els autors identifiquen les principals agrupacions que coexisteixen en la societat metropolitana i que es defineixen fonamentalment per la posició de les persones en l'àmbit de la producció.

[Download document]

Els canvis en les dinàmiques poblacionals de la Regió Metropolitana de Barcelona. La creixent diversificació de l'origen geogràfic i la dispersió pel territori

Sònia Parella: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 38-48 (901 Kb.)

L'article se centra en l'evolució de les dinàmiques poblacionals de la Regió Metropolitana de Barcelona. S'hi analitzen l'augment de persones nouvingudes, la creixent diversificació de la seva procedència, el seu assentament territorial cada cop més dispers i les seves expectatives de cara al futur, cosa que permet identificar i delimitar els canvis derivats dels nous fluxos migratoris internacionals que s'han desenvolupat coincidint amb l'inici del nou mil·lenni.

[Download document]

Famílies i relacions familiars

Lluís Flaquer: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 50-62 (1.700 Kb.)

Es presenta una reflexió sobre les transformacions que les famílies i les relacions familiars han experimentat a la Regió Metropolitana de Barcelona en els darrers deu anys. A partir de l'anàlisi de la composició de les llars, de les pautes de cohabitació, del diferencial entre fecunditat desitjada i real, del repartiment del temps dedicat a tasques domèstiques i de les xarxes familiars de suport, l'autor dibuixa els canvis sorgits i les noves pautes d'organització familiar que s'entreveuen.

[Download document]

Els nivells educatius de la població i la transmissió del capital cultural

Marina Subirats: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 64-77 (1.077 Kb.)

En aquest article s'estudien els elements que ajuden a definir el nivell educatiu de la població metropolitana: el creixement de l'estoc educatiu -amb una especial consideració per la influència de la immigració-, l'accés de la població als diferents nivells d'estudis i la relació entre educació i mercat de treball. Es constata la importància de posar a l'abast de tothom la possibilitat d'accés a tots els nivells de l'ensenyament, alhora que s'apunta que aquest fet no garanteix una verdadera igualtat en l'accés al mercat de treball.

[Download document]

Els trets lingüístics de la població metropolitana

Marina Subirats: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 78-90 (966 Kb.)

Es presenta una panoràmica de les llengües d'ús quotidià entre la població metropolitana i la seva evolució en els darrers quinze anys. L'article se centra en l'ús i el coneixement del català i en els mecanismes de transmissió d'aquesta llengua a les noves generacions, temes tots ells d'una gran rellevància si es té en compte el pes creixent de la immigració estrangera en la composició de la societat catalana.

[Download document]

Les relacions socials

Antoni Ramon: Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Pages 92-102 (1.293 Kb.)

En aquest article es descriu la societat metropolitana des del punt de vista de les interrelacions entre les persones i dels mecanismes que faciliten la inserció dels individus en la societat. Les xarxes de suport dins i fora de l'àmbit familiar, les expectatives personals de la població i la seva visió de futur de la societat en general, i l'adscripció de les persones en termes ideològics i religiosos són algunes de les qüestions que es tracten per tal de dibuixar a grans trets alguns canvis en què es troben immersos els habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona.

[Download document]

PAPERS 52. Texto completo en castellano

Pages 105-141 (900 Kb.)

[Download document]