Back to studies

Mapa de la Innovació a la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2013

Equip: Vittorio Galletto (dir.), Sandra Aguilera, Marc Fíguls, Francesc Coll, Jordi Llobet, Jorge Cátedra, Elisabet Queralt

Institució: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

L’objectiu del present treball és sistematitzar, classificar tecnològicament i mapificar al territori l’activitat innovadora que es registra a l’àmbit de la RMB amb un indicador molt concret, com són les patents europees. Es tracta d’un indicador que reflecteix innovació de tipus tecnològica i d’elevada qualitat, tant per la dificultat que implica proposar una invenció per que mereixi la patent europea, com pels elevats costos que aquest procés implica.