N.54 – SPATIAL SCENARIOS FOR THE EUROPEAN REGIONS: THE CASE OF BARCELONA

Date of Publication: May - 2011

Número monogràfic realitzat per Joan Trullén, Roberto Camagni, Roberta Capello, Jacques Robert, Antonio Affuso, Ugo Fratesi, Rafael Boix i Vittorio Galletto.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-06-6
112 pàgines

PAPERS NÚM. 54

Pages 1-112 (3,4 Mb.)

Text complet del número 54

[Download document]

Introducció

 • Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano

Pages 8-10 (60 Kb.)

[Download document]

Escenaris integrats per a les regions Europees

 • Jacques Robert: TERSYN (Agence Européenne “Territoires et Synergies”)
 • Roberta Capello: Politecnico di Milano
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano

Pages 13-20 (203 Kb.)

Es proposen tres escenaris posteriors a la crisi, que tenen com a punt de partida les tensions que han caracteritzat l’economia mundial en els últims anys i que són, en gran majoria, responsables de la crisi actual. Es considera que la manera en què es perceben els canvis estructurals consegüents i s’ajusten les polítiques constitueix el principal factor responsable de les diferències entre els tres escenaris presentats.

[Download document]

Escenaris per a les regions europees i les províncies de l'Arc Llatí

 • Antonio Affuso: Servei d’Estudis del Departament de Pressupost de l’Estat, Ministeri d’Economia i Finances d’Itàlia
 • Roberta Capello: Politecnico di Milano
 • Roberto Camagni: Politecnico di Milano
 • Ugo Fratesi: Politecnico di Milano

Pages 22-36 (1.357 Kb.)

Els autors desenvolupen les prospectives quantitatives dels tres escenaris integrats descrits al capítol anterior. En concret, es proporciona un breu resum dels aspectes metodològics de les prospectives quantitatives i, especialment, es descriuen en detall els resultats empírics obtinguts en els àmbits provincial i regional.

[Download document]

La metròpoli de Barcelona: economia

 • Joan Trullén : Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Rafael Boix: Universitat de València i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galleto: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pages 38-51 (200 Kb.)

En aquest capítol es mostren algunes de les dades macroeconòmiques principals de l’economia de Barcelona i s'hi esbossen les tendències principals.

[Download document]

La metròpoli de Barcelona: territori

 • Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Rafael Boix: Universitat de València i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
 • Vittorio Galletto: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pages 52-60 (629 Kb.)

Es reflexiona sobre l’organització territorial de la província de Barcelona per concloure que, avui en dia, la regió metropolitana i l’elevat nombre de ciutats grans, mitjanes i petites que estructuren el territori configuren una xarxa policèntrica de ciutats ben distribuïdes al voltant d’alguns dels antics subcentres industrials i altres ciutats industrials més noves.

[Download document]

Opcions de política en el cas de l'Arc Llatí

Roberto Camagni: Politecnico di Milano

Pages 62-68 (265 Kb.)

Es presenten les quatre grans classes d’elements del capital territorial de l'Arc Llatí en què s'hauria d'incidir des del punt de vista polític: el capital d’infraestructura i l’estructura dels assentaments, que inclouen també les característiques del sistema urbà i la qualitat del medi ambient; el capital cognitiu, en forma de coneixement, competències, habilitats, estructures de recerca i educació, integrat tant en el capital productiu com en el capital humà; el capital cultural i identitari, que abraça el patrimoni cultural, el paisatge i el capital natural; i el capital social i relacional, en forma de civisme, voluntat associativa i capacitat de cooperació.

[Download document]

Escenaris per a la metròpoli de Barcelona

Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pages 70-80 (465 Kb.)

En aquest capítol es presenten els tres escenaris proposats però des d’un enfocament qualitatiu, fent èmfasi en les variables espacials. Aquest enfocament es fonamenta en les contribucions fetes a workshops i conferències, així com en els escenaris qualitatius i quantitatius esmentats.

[Download document]

Conclusions

Joan Trullén: Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pages 83-84 (78 Kb.)

[Download document]

PAPERS 54. Texto completo en castellano

Pages 85-112 (467 Kb.)

[Download document]