Què és el GEM?

La creació d’empreses s’ha convertit en un dels temes que susciten més interès entre els investigadors i les Administracions Públiques, en constatar-ne que és un dels principals motors del desenvolupament econòmic i social d’un país, tant per la seva influència sobre la generació de llocs de treball com sobre el creixement econòmic.

El projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM), endegat l’any 1998 pel Babson College i la London Business School, és un projecte de recerca que va sorgir, precisament, amb la intenció d’analitzar l’activitat emprenedora, així com els factors que influeixen en la creació de noves empreses.

Des dels seus inicis el projecte GEM ha tingut un marcat caràcter internacional i quasi quinze anys després ha assolit l’objectiu d’establir una xarxa d’estudi de la creació d’empreses. Així doncs, és un programa d’investigació i difusió que es reflecteix en un pla sistemàtic de recopilació, preparació d’informes i recol·lecció de dades, així com creació de diverses activitats dissenyades per al benefici i suport als investigadors en el camp de la creació d’empreses. Aquest projecte proporciona dades rellevants dels països participants, i és l’únic que permet comparar internacionalment els factors presentats en el seu model conceptual.

 

Introducció

El Projecte GEM (General Entrepreneurship Monitor) es un projecte d’investigació que es va iniciar per analitzar, de manera exhaustiva, la relació que hi ha entre l’activitat emprenedora i el creixement econòmic dels països. El model conceptual ha acabat reflectint una extensa relació entre els factors associats a les variacions de l’activitat emprenedora i les característiques de tipus contextual més importants de cadascun dels països analitzats. L’anàlisi empírica i el contrast de les relacions establertes en el model han fet necessari, però, l’obtenció de principalment tres fonts d’informació: enquestes a la població adulta, enquestes i entrevistes en profunditat a experts en la matèria a nivell regional i nacional i, per últim, dades estandarditzades i homogeneïtzades obtingudes de fonts d’informació de tots el països analitzats.

El projecte es va iniciar l’any 1999, any a partir del qual la participació de països s’ha anat incrementant de manera considerable. Entre els principals objectius del GEM hi figuren els de donar resposta a dues qüestions fonamentals en l’àmbit de les polítiques públiques: com contribueix l’activitat emprenedora al creixement econòmic nacional i internacional? i què poden fer els agents governamentals per tal d’afavorir el desenvolupament de l’activitat emprenedora?

De manera més concreta, el projecte investiga els següents temes:

 • Les condicions regionals, nacionals i institucionals que impulsen el sector empresarial
 • El potencial dels governs per promocionar l’activitat emprenedora
 • La relació existent entre les oportunitats de creació empresarial i la implicació de la població adulta en aquest procés
 • Les diferències que s’observen a nivell internacional en els índexs que mesuren l’activitat empresarial
 • L’estimació de la contribució del sector empresarial al creixement econòmic.

L’objectiu de l’Informe GEM Catalunya 2015 és presentar els resultats de les anàlisis de les dades sobre emprenedoria i creació d’empreses recollides en el marc del projecte GEM Catalunya l’any 2015 així com comparar aquest resultats amb els d’altres regions i països.

Organització internacional GEM

Global Entrepreneurship Monitor Consortium WEBSITE

 

Metodologia GEM

Hi ha dues bases de dades principals construïdes dins del marc de la metodologia GEM.

 • L’Enquesta a la Població Adulta (2000 enquestes telefòniques a persones entre 18 i 64 anys, repartides per tot Catalunya)
 • Entrevistes a un mínim de 36 experts per tal de caracteritzar i definir l’entorn territorial dels emprenedors.

 

Enquesta a la Població Adulta

La informació per al Projecte GEM-Catalunya de l’any 2015 es va obtenir a partir d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador mitjançant el sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview) a una mostra representativa de la població de 18 a 64 anys resident a Catalunya. L’empresa Opinòmetre és la que realitza aquest procés d’enquesta des de l’any 2002. Opinòmetre disposa d’un programa informàtic propi, a través del qual s’extreuen mostres representatives de l’univers de les diferents companyies telefòniques existents. El disseny de la mostra és bietàpic, és a dir, en una primera etapa se selecciona aleatòriament una unitat familiar de l’univers telefònic per al primer contacte. En un segona etapa se sol·licita la composició familiar i mitjançant un selector s’escull, aleatòriament, la persona que s’entrevistarà.

L’enquesta es fa entre els mesos de maig i juliol de cada any a tots els països i regions participants. El qüestionari aplicat és el resultat d’un procés de decisió col·lectiva de tots els equips investigadors. Una vegada cadascun dels equips ha recollit les dades per al seu país o regió, aquestes s’envien a l’equip que coordinarà i harmonitzarà totes les bases de dades abans d’obtenir-ne noves variables. A més, els equips oferiran, també, la matriu de pesos corresponent a cadascun dels subgrups que es considerin oportuns i que ha de coincidir amb les dades oficials més recents que descriguin la població total d’un país o regió. Els criteris per a la construcció de la matriu de pesos varien segons els països. El gènere i l’edat sempre s’han tingut en compte però es poden utilitzar altres característiques com ara la distribució geogràfica, els nivells d’educació assolits per la població, la distribució per ètnies de la població, el nivell de renda de les llars, etc.

 

Fitxa tècnica

PROJECTE GEM CATALUNYA 2020
Univers: Població resident a Catalunya de 18 a 64 anys
Població objectiu: 4.827.485 individus
Mostra: 2.000 individus
Marge de confiança: 95,0%
Error mostral: ±2,19% per al conjunt de la mostra
Variància: Màxima indeterminació (p=q=50%)
Període realització d’enquestes: Juliol-octubre de 2020
Treball de camp, gravació i creació bases de dades: Institut Opinometre
Distribució de la mostra:
Gènere: Home: 1.006 i Dona: 994
Àmbit: Urbà: 1.796 i Rural: 204
Edat: 18-24: 205; 25-34: 367; 35-44: 512; 45-54: 508; 55-64: 408
Província: Barcelona: 1.477; Girona: 201; Lleida: 113; Tarragona: 209

 

Entrevistes a Experts

Les entrevistes a experts juguen un paper important en l’èxit del GEM. Gràcies a elles s’obté una àmplia descripció de l’activitat emprenedora a Catalunya, així com dels factors que incideixen en aquesta. Els resultats que s’obtenen amb aquestes entrevistes contribueixen a la comprensió de l’activitat empresarial i fan possible el desenvolupament de recomanacions polítiques que ajudin a afavorir la creació i desenvolupament empresarial.

Es realitzen un mínim de 36 entrevistes que es distribueixen entre les següents condicions d’entorn: 1. Suport financer, 2. Polítiques governamentals, 3. Programes governamentals, 4. Educació i formació, 5. Transferència de I+D+i, 6. Infraestructura professional i comercial, 7. Obertura del mercat, 8. Accés a les infraestructures físiques, 9. Normes socials i culturals.

El qüestionari que s’aplica als experts consta tant de preguntes obertes com tancades.

 • El qüestionari tancat conté preguntes i afirmacions sobre diversos factors relacionats amb l’activitat emprenedora. Cada resposta es mesura en una escala estandaritzada la qual cosa permet augmentar-ne la fiabilitat i el nivell de confiança de les diferències detectades entre països.
 • Les preguntes obertes del qüestionari, situades al final de l’enquesta, permeten recollir l’opinió d’experts, emprenedors i professionals de diversos àmbits sobre diversos aspectes de l’activitat emprenedora que ells considerin rellevants en Catalunya. Així, en aquesta part es pregunta sobre:
  • Els principals factors que limiten l’activitat empresarial.
  • Els principals factors que afavoreixen l’activitat empresarial
  • Què es pot fer per tal d’augmentar l’activitat emprenedora

 

Equip GEM-Catalunya

Direcció GEM Catalunya: Carlos Guallarte (UAB)

Equip: Joan Lluís Capelleras (UAB), Marc Fíguls (IERMB), Enric Genescà (UAB) i Teresa Obis (UAB)

Coordinació editorial: Jaume Clapés (IERMB)
Traduccions i correcció de textos: Sira Ponsa

Publicacions Actuals

Edicions Anteriors

Notícies

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

EMEF-jornada-20-anys

Vint anys de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Aportacions i reptes de futur. Inscriu-t’hi!

Quins són els reptes de futur que ha d’afrontar l’EMEF, en l’àmbit metodològic, tecnològic i d’anàlisi? Quina incidència té actualment l’EMEF en l’estudi i la planificació de la mobilitat? El 4 de juliol celebrem els 20 anys de l’EMEF amb una jornada de debat i reflexió

Vigilants_calor_AMB

Estudiem el confort tèrmic a les llars metropolitanes, amb la participació d’infants, per fer propostes d’adaptació a la calor

Els infants fan un monitoratge del confort tèrmic, a través de sensors instal·lats al menjador i habitacions de la llar, i a través de diaris de calor, on anoten la seva sensació de calor i idees per afrontar-la

creixement_parc_habitatge

El parc d’habitatges en lloguer de Barcelona ha crescut un 116,4% entre 2009 i 2023

El 2023 és l’any que mostra major estabilitat de les llars a l’habitatge de lloguer on viuen, segons el laboratori “Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023”, elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona (O-HB)

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí