El Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, en sessió celebrada el 10 de setembre de 2021, va acordar

APROVAR inicialment la proposta de pressupost, de les seves bases d’execució del Consorci per a l’exercici 2022, d’acord amb la següent previsió d’estat d’ingressos i despeses:

 

Capítol  Descripció Pressupost
INGRESSOS
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 966.622,36 €
Capítol 4  Transferències corrents 2.591.893,00 €
Capítol 5  Ingressos patrimonials  30,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT D’INGRESSOS 3.558.545,36 €
DESPESES
Capítol 1  Despeses de Personal 2.630.008,72 €
Capítol 2  Despeses corrents en béns i serveis 916.106,64 €
Capítol 3  Despeses financeres 430,00 €
Capítol 6  Inversions reals 12.000,00 €
TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES 3.558.545,36 €

 

L’anunci d’informació pública es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 25 de novembre de 2021, i, per tant, el dia 20 de desembre de 2021 han finalitzat els 15 dies hàbils establerts per llei sense haver rebut cap al·legació, reclamació i/o suggeriment al respecte, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial del pressupost i les bases d’execució pressupostària del Consorci esdevé definitiu.

Notícies

rural-urba

Les migracions de l’entorn urbà al rural: un fenomen minoritari, però creixent

S’estima que, com a mínim, els propers 5 anys, gairebé unes 70.000 persones migraran d’àrees urbanes de la regió metropolitana de Barcelona a àrees semidenses o rurals

oferta-drets-socials

Busquem tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques

Us hi podeu presentar fins al pròxim 28 de febrer de 2024

Retorn-jornada-economia

“Metròpoli, canvi econòmic i ocupació”. Accedeix a les presentacions de la jornada!

La jornada es va celebrar el 30 de gener de 2024, al Hub Social de Barcelona, i en ella es va distribuir l’anuari metropolità que elabora l’Institut Metròpoli

oferta-convivencia-24

Busquem tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana

Us hi podeu presentar fins al pròxim 26 de febrer de 2024

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí