Benvinguts i benvingudes al portal de les Enquestes de Mobilitat, instruments que ens permeten obtenir informació sobre com i per què es mou la població. Aquest espai web està destinat a recollir materials que ajudin a explicar el procés d’elaboració d’aquestes enquestes.

Us recordem que durant els mesos d’abril i maig i els mesos d’octubre i novembre del 2024 esdevindrà l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2024 (EMEF), enguany també en dues onades de treball de camp diferents. Dona un cop d’ull a les novetats de l’edició d’aquest any a l’apartat DIA FEINER (EMEF) de sota.

Les enquestes de mobilitat són un instrument estadístic que ens permet obtenir informació sobre com i per què es mou la població, a la vegada que representen eines d’anàlisi de les tendències per a la planificació de la mobilitat. A partir de les dades que ens proporcionen, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i dels diferents territoris.

Des de l’Institut Metròpoli , la institució responsable de la realització del treball de camp i de l’anàlisi de les principals enquestes de mobilitat fetes a Catalunya en dels darrers anys (Enquesta de Mobilitat Quotidiana, Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner), volem posar a l’abast dels estudiosos un seguit de documents que expliquen metodologies, aplicacions pràctiques, disseny de qüestionaris, etc.; documents que s’han anat elaborant en el procés de realització de les diferents enquestes de mobilitat.

Què és?

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística oficial de periodicitat anual que vol donar continuïtat a una sèrie d’estudis de mobilitat elaborats per l’Ajuntament de Barcelona (Enquesta de mobilitat i trànsit) i complementar la informació que l’ATM oferia quinquennalment a través de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ). Està promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’edició del 2024 és la vint-i-unena i està inclosa en el Programa anual d’actuació estadística del 2024, en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 vigent actualment.

L’objectiu de l’edició del 2024 és conèixer els hàbits de desplaçament i les actituds vers la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població de 16 i més anys resident a la província de Barcelona.

Seguint el que es va fer en l’edició del 2021, el treball de camp es desenvolupa en dues onades, durant els mesos d’abril i maig i els mesos d’octubre i novembre del 2024.

L’àmbit d’estudi de l’enquesta no sempre ha estat el mateix. Inicialment, l’abast territorial de l’EMEF en el període 2003 – 2007 va ser la regió metropolitana de Barcelona (7 comarques). En les edicions del 2008 i 2009, l’abast es va ampliar al conjunt del territori català, per tornar, els 4 anys següents, a centrar-se en la regió metropolitana. Darrerament, des de l’any 2014 i fins el 2016, l’àmbit territorial ha estat el Sistema Tarifari Integrat de Barcelona. En les edicions 2017 i 2018 es van incloure, a més a més, els residents als municipis de la comarca del Berguedà. Finalment, des de l’any 2019, l’àmbit territorial de referència és l’àmbit de planificació de l’ATM de Barcelona, el Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), coincident amb la província de Barcelona.

Edicions de l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner

Cliqueu aquí per accedir al quadre comparatiu de les edicions de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner

EMEF 2023

L’EMEF 2023 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari en línia.
 • el treball de camp es fa en dues onades, primavera i tardor.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
 • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
 • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé, també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic.
 • L’ús i la satisfacció en l’ús dels mitjans de transport.
 • L’ús dels diferents títols de transport.
 • La mobilitat en cap de setmana.
 • Motius d’ús i no ús dels modes de transport
 • Ús dels títols de transport.
 • Pautes de mobilitat: teletreball, problemes de mobilitat en l’accés a feines i/o serveis.
 • Preus dels títols de transport i accidents (preguntes addicionals en la primera onada).
 • Ús de la T-Mobilitat i vehicle elèctric (preguntes addicionals en la segona onada).

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%. La mostra es divideix de manera exacte en les dues onades en les que es fa el treball de camp.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Aquesta edició, de manera excepcional, s’efectua un augment de mostra pel municipi de Terrassa, amb l’objectiu de disposar de mostra suficient per tal tenir dades per a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana del municipi. En concret, aquesta ampliació és de 1.275 enquestes, que s’afegiran a les 225 enquestes que ja es fan a l’EMEF, la mostra total a Terrassa és de 1.500.

Així, en l’edició de l’EMEF 2023 es realitzaran un total de 11.375 enquestes.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

 

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.050
± 3,1%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,950
± 1,8%
Resta SIMMB
2.000
± 2,2%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.550
± 2,5%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
Vallès Occidental
1.390
± 2,7%
Vallès Oriental
610
± 4,0%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

El nombre d’entrevistes realitzades a Terrassa és:

Districte Terrassa Entrevistes previstes Error mostreig
1 250 6,3%
2 250 6,3%
3 150 8,1%
4 250 6,3%
5 250 6,3%
6 250 6,3%
7 100 9,9%
Total general 1.500 2,6%

 

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2023 manté l’enquesta multicanal: es podrà efectuar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2023 (CAWI).

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2023 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (3.360 en el total de l’enquesta): es desenvolupen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari en línia, arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (8.015 en el total de l’enquesta): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

 

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2023 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat, així com preguntes específiques de valoració, satisfacció, ús dels títols de transport, pautes de mobilitat en caps de setmana, motius d’ús i no ús dels modes de transport, temes de teletreball, problemes de mobilitat en l’accés a feines i/o serveis, entre d’altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement. Així com la disponibilitat de permís de conduir. Per altra banda, i per tal de recollir informació sobre els membres de la llar, es pregunta per l’edat i la relació de parentiu amb la persona entrevistada, de totes les persones residents.

La majoria de preguntes del qüestionari de l’EMEF23 és igual entre les dues onades del treball de camp, únicament es diferencien algunes preguntes addicionals en cada una de les dues onades:

 • Primer onada: preus dels títols de transport i accidentalitat.
 • Segona onada: el coneixement i ús de la T-Mobilitat i temes de mobilitat elèctrica. Tot i que aquests temes s’acabaran de definir abans de l’inici de la segona onada.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2023

PRINCIPALS RESULTATS

Quan els resultats estiguin disponibles els trobareu en aquest apartat.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2024

EMEF 2024

L’EMEF 2024 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari en línia.
 • el treball de camp es fa en dues onades, primavera i tardor.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
 • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
 • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé, també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic.
 • L’ús i la satisfacció en l’ús dels mitjans de transport.
 • La percepció i valoració de la seguretat i el vandalisme al transport públic.
 • L’ús dels diferents títols de transport.
 • La mobilitat a l’escola dels menors de 16 anys.
 • Teletreball habitual.
 • Disponibilitat i valoració de l’aparcament a la feina.
 • Tinença de vehicles a la llar.
 • Opinió i valoració de les aplicacions de mobilitat
 • Preus dels títols de transport i ús i valoració de la T-Mobilitat (preguntes addicionals en la primera onada).
 • Vehicle elèctric (preguntes addicionals en la segona onada).

 

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 11.400 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%. La mostra es divideix de manera exacte en les dues onades en les que es fa el treball de camp.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Aquesta edició, de manera excepcional, s’efectua un augment de mostra pel municipi de Barcelona, amb l’objectiu de disposar de mostra suficient per tal tenir dades per a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. En concret, aquesta ampliació és de 1.300 enquestes, que s’afegiran a les 2.200 enquestes que ja es fan a l’EMEF, la mostra total a Barcelona és de 3.500.

Així, en l’edició de l’EMEF 2024 es realitzaran un total de 11.400 enquestes.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

 

Taula Corones metropolitanes – Dades 2024

Estratificació d’anàlisi
Corones
Entrevistes previstes Error mostreig
Barcelona 3.500 1,7%
Resta 1C-Besòs 700 3,8%
Resta 1C-Baix Llobregat 1.055 3,1%
Resta AMB 1.200 2,9%
Resta RMB 2.945 1,8%
Resta SIMMB 2.000 2,2%
TOTAL SIMMB 11.400 0,9%

 

Taula Comarques – Dades 2024.

Estratificació d’anàlisi
Comarques
Entrevistes previstes Error mostreig
Alt Penedès 400 5,0%
Anoia 400 5,0%
Bages 400 5,0%
Baix Llobregat 1.555 2,5%
Barcelonès 4.380 1,5%
Berguedà 400 5,0%
Garraf 400 5,0%
Maresme 670 3,9%
Moianès 400 5,0%
Osona 400 5,0%
Vallès Occidental 1.385 2,7%
Vallès Oriental 610 4,0%
TOTAL SIMMB 11.400 0,9%

 

Taula Districtes – Dades 2024

El nombre d’entrevistes realitzades a Barcelona és:

Taula Barcelona

Estratificació d’anàlisi
Barcelona
Entrevistes previstes Error mostreig
Barcelona Districte 1 350 5,3%
Barcelona Districte 2 350 5,3%
Barcelona Districte 3 350 5,3%
Barcelona Districte 4 350 5,3%
Barcelona Districte 5 350 5,3%
Barcelona Districte 6 350 5,3%
Barcelona Districte 7 350 5,3%
Barcelona Districte 8 350 5,3%
Barcelona Districte 9 350 5,3%
Barcelona Districte 10 350 5,3%
TOTAL BCN 3.500 1,7%

 

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2024 manté l’enquesta multicanal: es podrà efectuar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2024 (CAWI).

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2024 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (previsió de 2.605 en el total de l’enquesta): es desenvolupen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari en línia, arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (previsió de 8.795 en el total de l’enquesta): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

 

 

 

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2024 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat, així com preguntes específiques de valoració, satisfacció, ús dels títols de transport, pautes de mobilitat dels menors de 16 anys, disponibilitat d’aparcament a la feina, temes de teletreball, opinió i valoració de la seguretat i vandalisme al transport públic, entre d’altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement. Així com la disponibilitat de permís de conduir i el règim de tinença de l’habitatge on resideix habitualment. Per altra banda, i per tal de recollir informació sobre els membres de la llar, es pregunta per l’edat i la relació de parentiu amb la persona entrevistada, de totes les persones residents.

La majoria de preguntes del qüestionari de l’EMEF24 és igual entre les dues onades del treball de camp, únicament es diferencien algunes preguntes addicionals en cada una de les dues onades:

 • Primer onada: preus dels títols de transport i valoració i ús de la T-Mobilitat
 • Segona onada: els temes s’acabaran de definir.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2024

PRINCIPALS RESULTATS

Quan els resultats estiguin disponibles els trobareu en aquest apartat.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2023

EMEF 2023

L’EMEF 2023 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari en línia.
 • el treball de camp es fa en dues onades, primavera i tardor.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
 • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
 • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé, també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic.
 • L’ús i la satisfacció en l’ús dels mitjans de transport.
 • L’ús dels diferents títols de transport.
 • La mobilitat en cap de setmana.
 • Motius d’ús i no ús dels modes de transport
 • Ús dels títols de transport.
 • Pautes de mobilitat: teletreball, problemes de mobilitat en l’accés a feines i/o serveis.
 • Preus dels títols de transport i accidents (preguntes addicionals en la primera onada).
 • Ús de la T-Mobilitat i vehicle elèctric (preguntes addicionals en la segona onada).

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%. La mostra es divideix de manera exacte en les dues onades en les que es fa el treball de camp.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Aquesta edició, de manera excepcional, s’efectua un augment de mostra pel municipi de Terrassa, amb l’objectiu de disposar de mostra suficient per tal tenir dades per a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana del municipi. En concret, aquesta ampliació és de 1.275 enquestes, que s’afegiran a les 225 enquestes que ja es fan a l’EMEF, la mostra total a Terrassa és de 1.500.

Així, en l’edició de l’EMEF 2023 es realitzaran un total de 11.375 enquestes.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

 

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.050
± 3,1%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,950
± 1,8%
Resta SIMMB
2.000
± 2,2%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.550
± 2,5%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
Vallès Occidental
1.390
± 2,7%
Vallès Oriental
610
± 4,0%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

El nombre d’entrevistes realitzades a Terrassa és:

Districte Terrassa Entrevistes previstes Error mostreig
1 250 6,3%
2 250 6,3%
3 150 8,1%
4 250 6,3%
5 250 6,3%
6 250 6,3%
7 100 9,9%
Total general 1.500 2,6%

 

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2023 manté l’enquesta multicanal: es podrà efectuar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2023 (CAWI).

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2023 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (3.360 en el total de l’enquesta): es desenvolupen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari en línia, arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (8.015 en el total de l’enquesta): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

 

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2023 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat, així com preguntes específiques de valoració, satisfacció, ús dels títols de transport, pautes de mobilitat en caps de setmana, motius d’ús i no ús dels modes de transport, temes de teletreball, problemes de mobilitat en l’accés a feines i/o serveis, entre d’altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement. Així com la disponibilitat de permís de conduir. Per altra banda, i per tal de recollir informació sobre els membres de la llar, es pregunta per l’edat i la relació de parentiu amb la persona entrevistada, de totes les persones residents.

La majoria de preguntes del qüestionari de l’EMEF23 és igual entre les dues onades del treball de camp, únicament es diferencien algunes preguntes addicionals en cada una de les dues onades:

 • Primer onada: preus dels títols de transport i accidentalitat.
 • Segona onada: el coneixement i ús de la T-Mobilitat i temes de mobilitat elèctrica. Tot i que aquests temes s’acabaran de definir abans de l’inici de la segona onada.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2023

PRINCIPALS RESULTATS

Quan els resultats estiguin disponibles els trobareu en aquest apartat.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2022

EMEF 2022

L’EMEF 2022 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari on-line.
 • es continua demanant la col·laboració del panell creat el 2019. Aquesta metodologia permet realitzar un seguiment de canvis en la mobilitat de les mateixes persones al llarg del temps.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic.
 • Anàlisi i percepcions de les pautes de mobilitat habituals en diferents períodes en relació a l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.
 • La satisfacció en l’ús dels mitjans de transport.
 • L’ús dels diferents títols de transport.
 • La intermodalitat entre transport públic i bicicleta/patinet, preguntes en relació a les compres online (preguntes addicionals en la primera onada).
 • El coneixement i ús de la T-Mobilitat (preguntes addicionals en la segona onada).

 ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%. La mostra es divideix de manera exacte en les dues onades en les que es fa el treball de camp.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Part de la mostra s’integra en un panell, que es manté al llarg de tres anys. D’aquesta manera es realitza un seguiment sobre la mateixa població al llarg del temps.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.050
± 3,1%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,950
± 1,8%
Resta SIMMB
2.000
± 2,2%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.550
± 2,5%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
Vallès Occidental
1.390
± 2,7%
Vallès Oriental
610
± 4,0%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2022 manté l’enquesta multicanal: es podrà realitzar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

Descarregueu cartes de presentació EMEF 2022 (CAWI).
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2022 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (2.266 en el total de l’enquesta): es realitzen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari on-line arribar a les llars de manera telemàtica.

 

 • Entrevistes telefòniques (7.834 en el total de l’enquesta): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. En aquesta edició del 2022, seguint el que ja es va fer el 2020 i el 2021, es tindrà una informació especial sobre els patrons habituals actuals i la percepció futura derivats de la crisi de la Covid-19.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2022 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat, així com preguntes específiques de valoració, satisfacció, ús dels títols de transport, temes de teletreball, mobilitat dels menors, entre d’altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement.

La majoria de preguntes del qüestionari de l’EMEF22 és igual entre les dues onades del treball de camp, únicament es diferencien algunes preguntes addicionals en cada una de les dues onades:

 • Primer onada: intermodalitat transport públic i bicicleta/patinet i compres en línia
 • Segona onada: el coneixement i ús de la T-Mobilitat i temes de mobilitat elèctrica.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2022.

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2021

EMEF 2021

L’EMEF 2021 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari on-line.
 • es continua demanant la col·laboració del panell creat el 2019. Aquesta metodologia permet realitzar un seguiment de canvis en la mobilitat de les mateixes persones al llarg del temps.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic
 • Anàlisi de les pautes de mobilitat habituals en diferents períodes en relació a la pandèmia de la Covid-19:
  • Situació actual (primavera o tardor 2021, segons onada)
  • Situació futura (tardor 2021 o hivern 2022, segons onada)
 • La declaració de la població en relació als permisos i tinença de vehicle a la llar (preguntes addicionals en la primera onada).
 • El coneixement i ús de la T-Mobilitat, la despesa mensual per individu i llar de diferents mitjans de transport i la valoració del pagament per l’enviament a la llar de les compres per internet (preguntes addicionals en la segona onada).

 ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Part de la mostra s’integra en un panell, que es manté al llarg de tres anys. D’aquesta manera es realitza un seguiment sobre la mateixa població al llarg del temps.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.050
± 3,1%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,950
± 1,8%
Resta SIMMB
2.000
± 2,2%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.550
± 2,5%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
Vallès Occidental
1.390
± 2,7%
Vallès Oriental
610
± 4,0%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2021 ha apostat per una enquesta multicanal: es podrà realitzar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2021 (CAWI).
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2021 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (2.284 en el total de l’enquesta): es realitzen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari on-line arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (7.816 en el total de l’enquesta): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. En aquesta edició del 2021, seguint el que ja es va fer el 2020, es tindrà una informació especial sobre els patrons habituals actuals i la percepció futura derivats de la crisi de la Covid-19.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.


Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2021 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat en el moment actual de pandèmia de la Covid-19 (moment que és diferent segons el l’onada del treball de camp, primavera o tardor 2021) i la situació futura (tardor 2021 o hivern 2022, segons onada).

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement.

La majoria de preguntes del qüestionari de l’EMEF21 és igual entre les dues onades del treball de camp, únicament es diferencien algunes preguntes addicionals en cada una de les dues onades:

 • Primer onada: la declaració de la població en relació als permisos i tinença de vehicle a la llar.
 • Segona onada: el coneixement i ús de la T-Mobilitat, la despesa mensual per individu i llar de diferents mitjans de transport i la valoració del pagament per l’enviament a la llar de les compres per internet.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2021.

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2020

EMEF 2020

L’EMEF 2020 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i per a la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, es mantenen algunes característiques metodològiques de l’Enquesta:

 • la mostra s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.
 • el mètode de recollida d’informació és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari on-line.
 • es continua demanant la col·laboració del panell creat el 2018. Aquesta metodologia permet realitzar un seguiment de canvis en la mobilitat de les mateixes persones al llarg del temps.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació per corones (obriu el mapa) i comarques (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • La valoració d’elements generals referents al transport públic
 • Anàlisi de les pautes de mobilitat habituals en diferents períodes:
  • Abans del període de confinament degut a la crisi de la COVID-19 (març 2020)
  • A partir gener del 2021
  • Situació actual

Enguany doncs, a partir de l’EMEF es podrà obtenir informació detallada de les pautes de mobilitat habituals de la població en diferents períodes arran de la crisi de la COVID-19, i les seves pautes futures; amb tot, informació per millorar la planificació de la mobilitat futura.


 ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb un nivell de confiança del 95,5%, sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=50%) l’error mostral màxim és del 1%.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Part de la mostra s’integra en un panell, que es manté al llarg de tres anys. D’aquesta manera es realitza un seguiment sobre la mateixa població al llarg del temps.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.055
± 3,1%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,945
± 1,8%
Resta SIMMB
2.000
± 2,2%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.555
± 2,5%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
Vallès Occidental
1.385
± 2,7%
Vallès Oriental
610
± 4,0%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2020 ha apostat per una enquesta multicanal: es podrà realitzar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2020 (CAWI).
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2020 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (6.671): es realitzen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari on-line arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (3.429): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. En aquesta edició del 2020 a més es tindrà una informació especial sobre els patrons habituals abans i a partir de gener de 2021, derivats de la crisi de la COVID-19.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.


Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2020 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió i hàbits habituals de mobilitat anteriors a la crisi de la COVID-19 al març del 2020; posteriors a un curt termini, al gener del 2021; i durant la pandèmia, a la tardor del 2020.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2020.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2019

EMEF 2019

L’EMEF 2019 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la província de Barcelona de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, la mostra per realitzar l’Enquesta s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.

En aquesta edició, el mètode de recollida d’informació per l’EMEF 2019 és multicanal, mitjançant enquestes telefòniques i un qüestionari on-line.

Enguany, es continua demanant la col·laboració del panell creat l’any anterior. Aquesta metodologia permet realitzar un seguiment de canvis en la mobilitat de les mateixes persones al llarg del temps.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la província de Barcelona, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a aquella part de la població mòbil que té l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Província de Barcelona o àmbit SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona): desagregació comarques i municipis (obriu el mapa).
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes (obriu el mapa).

Parts de l’enquesta

El gruix de l’enquesta se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La informació que es registra sobre les pautes de mobilitat fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

L’enfocament que es dona en l’anàlisi d’aquesta mobilitat és doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i de les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

Una segona part de l’enquesta, anomenada dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades, permet obtenir informació, entre altres, sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Tinença de permís i de vehicle a la llar
 • L’ús dels diferents canals d’informació

Enguany, l’EMEF permetrà a més a més, obtenir informació sobre la percepció de seguretat del transport públic, sobre els canvis d’hàbits de la població en la mobilitat per causa de les condicions meteorològiques i sobre els hàbits relacionats amb les compres per internet i les derivades en la mobilitat.


 ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.

Part de la mostra s’integra en un panell, que es manté al llarg de tres anys. D’aquesta manera es realitza un seguiment sobre la mateixa població al llarg del temps.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials del SIMMB és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.000
± 3,2%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,830
± 1,9%
Resta SIMMB
2.170
± 2,1%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.500
± 2,6%
Baix Penedès
100
± 10,0%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
La Selva
70
± 11,9%
Vallès Occidental
1.280
± 2,8%
Vallès Oriental
600
± 4,1%
Total
10.100
± 1,0%

 

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

Mètodes d’enquestació de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2019 ha apostat per una enquesta multicanal: es podrà realitzar via internet (CAWI) o telefònicament (per CATI).

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2019 (CAWI).
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2019 (CATI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes per internet (6.622): es realitzen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari on-line arribar a les llars de manera telemàtica.
 • Entrevistes telefòniques (3.478): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.

Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents a la província de Barcelona, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.


Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2019 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se. Es recull l’opinió sobre la xarxa de transport públic, l’ús i satisfacció de diferents mitjans de transport, els motius d’ús i no ús dels diferents modes de transport, etc.; o condicions de tinença de vehicles a la llar, entre altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2019.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2018

EMEF 2018

L’EMEF 2018 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona.

Com en l’edició anterior, la mostra per realitzar l’Enquesta s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats.

A diferència de les edicions anteriors, el mètode de recollida d’informació per l’EMEF 2018 és multicanal. Aquesta any es recull la informació mitjançant enquestes telefòniques, entrevistes personals i un qüestionari on-line.

També enguany, a part de la mostra se li demana col·laborar tres anys consecutius, és a dir, es crea un panell, metodologia que permet realitzar un seguiment de canvis en la mobilitat de les mateixes persones al llarg del temps.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) i Berguedà, de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • L’antiguitat i combustible del parc circulant
 • L’ocupació dels vehicles
 • L’espai d’aparcament utilitzat en els desplaçaments en vehicle privat
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Tinença de permís i de vehicle a la llar
 • L’ús dels diferents canals d’informació

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

La població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal.
Part de la mostra (2/3) s’integrarà en un panell, que es mantindrà durant tres anys. D’aquesta manera es realitza un seguiment sobre la mateixa població al llarg del temps.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de l’STI és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.000
± 3,2%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,830
± 1,9%
Resta STI
2.170
± 2,1%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.500
± 2,6%
Baix Penedès
100
± 10,0%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
La Selva
70
± 11,9%
Vallès Occidental
1.280
± 2,8%
Vallès Oriental
600
± 4,1%
Total
10.100
± 1,0%

 

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Entrevistes previstes Error
Ciutat Vella 140 ± 8,4%
Eixample 360 ± 5,3%
Sants-Montjuïc 250 ± 6,3%
Les Corts 125 ± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi 185 ± 7,4%
Gràcia 170 ± 7,7%
Horta Guinardó 230 ± 6,6%
Nou Barris 230 ± 6,6%
Sant Andreu 200 ± 7,1%
Sant Martí 310 ± 5,7%
Total Barcelona 2.200 ± 2,1%

 

A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2018 (CAWI).
Descarregueu cartes de presentació EMEF 2018 (CATI).


Mètode de realització de les entrevistes

L’edició de l’EMEF 2018 presenta un canvi en el mètode de realització d’enquestes: aquest any s’ha apostat per una enquesta multicanal, ja que es podrà realitzar telefònicament (per CATI), presencialment (per CAPI) o via internet (CAWI).

Les entrevistes a realitzar per cadascun d’aquests canals estan fixades prèviament, segons:

 • Entrevistes telefòniques (9.030): es realitzen amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes són gravades, fet que permet un millor i major control de les respostes.
 • Entrevistes presencials (70): es realitzen amb la metodologia CAPI (entrevista presencial assistida per ordinador), a part dels residents al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
 • Entrevistes per internet (1.000): es realitzen mitjançant la metodologia CAWI, (entrevista per internet assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’un qüestionari on-line arribar a les llars de manera telemàtica.

La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.


Finalitat de l’enquesta i ús dels resultats

La realització d’aquesta enquesta permet conèixer a les administracions els patrons generals de mobilitat d’una part dels residents, l’evolució dels mateixos, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres.

Tota aquesta informació i la posterior interpretació dels resultats, ha de permetre orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de mobilitat del territori.


Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2018 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de vehicle, ocupació, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se. Es recull l’opinió sobre la xarxa de transport públic, l’ús i satisfacció de diferents mitjans de transport, els motius d’ús i no ús dels diferents modes de transport, etc.; o condicions de tinença de vehicles a la llar, entre altres.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, condició de discapacitat reconeguda, nivell d’estudis i lloc de naixement.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2018.

Manual de com contestar el qüestionari on-line

Per tal de solucionar possible dubtes a l’hora de respondre el qüestionari on-line s’ha elaborat un manual on s’explica pas a pas com accedir a la plataforma on-line i com contestar les preguntes sense incidències.

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2017

L’EMEF 2017 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys. També segueix la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Com en l’edició anterior, la mostra per realitzar l’Enquesta s’extreu del Registre de població de Catalunya, d’acord amb les característiques de sexe, edat i estrat territorial acordats. El mètode de recollida d’informació segueix el mateix criteri que les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2016) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Tinença de permís i de vehicle a la llar

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 10.100 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

L’edició suposa un canvi en termes metodològics respecte fa dos anys, atès que, d’acord amb les recomanacions de l’Idescat, la població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal. A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

En anys anteriors, les persones que realitzaven l’Enquesta es desconeixien a priori: eren individus dels qui es tenia el telèfon de contacte en les bases de telèfons que disposava l’empresa de treball de camp. Eren seleccionats aleatòriament dins de la seva llar, però no es feia cap contacte previ, sinó que s’informava de l’Enquesta en el moment de contactar amb ells.

Amb aquest canvi metodològic s’aconsegueix:

1) Homogeneïtzar la metodologia de selecció de la mostra amb altres operacions estadístiques oficials.

2) Millorar l’aleatorietat de la mostra a entrevistar, ja que qualsevol persona empadronada a l’àmbit territorial de l’EMEF és susceptible de ser seleccionada inicialment, independentment de si té o no un telèfon.

 • Les persones es localitzen per telèfon fixe o mòbil.
 • Augmenta el percentatge de persones entrevistades amb qui abans difícilment es podia contactar amb telèfon fixe, com la població nascuda a l’estranger.

3) Augmentar la predisposició de les persones seleccionades a respondre, en ser informades prèviament sobre el motiu i objectiu principal de l’Enquesta i, alhora, en haver-les donat un telèfon de contacte per resoldre els seus dubtes o per altres qüestions prèvies.

4) Atribuir als resultats un significat més sòlid, en aplicar una metodologia més robusta.

 

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de l’STI és:

Zones metropolitanes
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Barcelona
2.200
±2,1%
Resta 1a corona Besòs
700
± 3,8%
Resta 1a corona Baix Llobregat
1.000
± 3,2%
Resta AMB
1.200
±2,9%
Resta RMB
2,830
± 1,9%
Resta STI
2.170
± 2,1%
TOTAL
10.100
± 1,0%

 

Comarques
Entrevistes
previstes
Error relatiu
Alt Penedès
400
± 5,0%
Anoia
400
± 5,0%
Bages
400
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.500
± 2,6%
Baix Penedès
100
± 10,0%
Barcelonès
3.080
± 1,8%
Berguedà
400
± 5,0%
Garraf
400
± 5,0%
Maresme
670
± 3,9%
Moianès
400
± 4,9%
Osona
400
± 5,0%
La Selva
70
± 11,9%
Vallès Occidental
1.280
± 2,8%
Vallès Oriental
600
± 4,1%
Total
10.100
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Entrevistes
previstes
Error
Ciutat Vella
220
± 6,6%
Eixample
220
± 6,6%
Sants-Montjuïc
220
± 6,6%
Les Corts
220
± 6,6%
Sarrià-Sant Gervasi
220
± 6,6%
Gràcia
220
± 6,6%
Horta-Guinardó
220
± 6,6%
Nou Barris
220
± 6,6%
Sant Andreu
220
± 6,6%
Sant Martí
220
± 6,6%
Total Barcelona
2.200
± 2,1%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de l’àmbit territorial de l’STI de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2017 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se. Es recull l’opinió sobre les polítiques de mobilitat municipals, ús i satisfacció de diferents mitjans de transport, motius d’us i no ús dels diferents modes de transport, etc.; i condicions de tinença de permís i de vehicles a la llar.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, nivell d’estudis i lloc de naixement.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2017

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2016

L’EMEF 2016 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona de 16 i més anys, tot seguint, al mateix temps, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Tinença de permís i de vehicle a la llar

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 9.601 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

L’edició suposa un canvi en termes metodològics, atès que, d’acord amb les recomanacions de l’Idescat, la població a la qual es realitza l’Enquesta (la mostra) ha estat seleccionada aleatòriament del Registre de població de Catalunya, estratificada seguint els criteris de quota (sexe i edat) i estrat territorial definits per l’ATM i l’IERMB. Per tant, la mostra és nominal. A les persones seleccionades se’ls ha informat prèviament de la realització de l’EMEF, mitjançant l’enviament d’una carta de presentació.

En anys anteriors, les persones que realitzaven l’Enquesta es desconeixien a priori: eren individus dels qui es tenia el telèfon de contacte en les bases de telèfons que disposava l’empresa de treball de camp. Eren seleccionats aleatòriament dins de la seva llar, però no es feia cap contacte previ, sinó que s’informava de l’Enquesta en el moment de contactar amb ells.

Amb aquest canvi metodològic s’aconsegueix:

1) Homogeneïtzar la metodologia de selecció de la mostra amb altres operacions estadístiques oficials.

2) Millorar l’aleatorietat de la mostra a entrevistar, ja que qualsevol persona empadronada a l’àmbit territorial de l’EMEF és susceptible de ser seleccionada inicialment, independentment de si té o no un telèfon.

 • Les persones es localitzen per telèfon fixe o mòbil.
 • Augmenta el percentatge de persones entrevistades amb qui abans difícilment es podia contactar amb telèfon fixe, com la població nascuda a l’estranger. De fet, s’ha passat d’aconseguir percentatges sobre la mostra del 5,3% de mitjana de població nascuda a l’estranger, a l’11% en aquesta darrera edició.

3) Augmentar la predisposició de les persones seleccionades a respondre, en ser informades prèviament sobre el motiu i objectiu principal de l’Enquesta i, alhora, en haver-les donat un telèfon de contacte per resoldre els seus dubtes o per altres qüestions prèvies.

4) Atribuir als resultats un significat més sòlid, en aplicar una metodologia més robusta.

 

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de l’STI és:

Àmbit territorial:
zones metropolitanes
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
2.306
±2,1%
Resta 1a corona STI
1.730
± 2,4%
Total 1a corona STI
4.036
± 1,6%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
1.251
±2,8%
Total AMB
5.287
± 1,4%
Resta RMB
2.936
± 1,8%
Total RMB
8.223
± 1,1%
Resta STI
1.378
± 2,7%
Total STI
9.601
± 1,0%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
419
± 4,9%
Anoia
401
± 5,0%
Bages
397
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.562
± 2,5%
Baix Penedès
97
± 10,2%
Barcelonès
3.209
± 1,8%
Garraf
394
± 5,0%
Maresme
687
± 3,8%
Osona
422
± 4,9%
La Selva
61
± 12,8%
Vallès Occidental
1.319
± 2,8%
Vallès Oriental
633
± 4,0%
Total STI
9.601
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
126
± 8,9%
Eixample
370
± 5,2%
Sants-Montjuïc
263
± 6,2%
Les Corts
128
± 8,8%
Sarrià-Sant Gervasi
190
± 7,3%
Gràcia
184
± 7,4%
Horta-Guinardó
250
± 6,3%
Nou Barris
238
± 6,5%
Sant Andreu
231
± 6,6%
Sant Martí
326
± 5,5%
Total Barcelona
2.306
± 2,1%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet, a partir d’una estructura telefònica informatitzada, fer trucades a les llars de l’àmbit territorial de l’STI de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2016 consta de dues parts diferenciades que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se. Es recull l’opinió sobre les polítiques de mobilitat municipals, ús i satisfacció de diferents mitjans de transport, motius d’us i no ús dels diferents modes de transport, etc.; i condicions de tinença de permís i de vehicles a la llar.

També es recullen les principals variables demogràfiques de la persona enquestada: sexe, edat, situació laboral, nivell d’estudis i lloc de naixement.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2016

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2015

L’EMEF 2015 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona de 16 i més anys, tot seguint, al mateix temps, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2014) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia anterior a l’entrevista.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 9.490 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de l’STI és:

Àmbit territorial:
zones metropolitanes
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
2.245
±2,1%
Resta 1a corona STI
1.754
± 2,4%
Total 1a corona STI
3.999
± 1,6%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
1.226
±2,9%
Total AMB
5.225
± 1,4%
Resta RMB
2.873
± 1,9%
Total RMB
8.098
± 1,1%
Resta STI
1.392
± 2,7%
Total STI
9.490
± 1,0%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
407
± 5,0%
Anoia
406
± 5,0%
Bages
407
  ± 5,0%
Baix Llobregat
1.560
± 2,5%
Baix Penedès
102
± 9,9%
Barcelonès
3.134
± 1,8%
Garraf
407
± 5,0%
Maresme
679
± 3,8%
Osona
404
± 5,0%
La Selva
73
± 11,7%
Vallès Occidental
1.301
± 2,8%
Vallès Oriental
610
± 4,7%
Total STI
9.490
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
141
± 8,4%
Eixample
372
± 5,2%
Sants-Montjuïc
253
± 6,3%
Les Corts
127
± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi
192
± 7,2%
Gràcia
173
± 7,6%
Horta-Guinardó
242
± 6,4%
Nou Barris
233
± 6,6%
Sant Andreu
201
± 7,1%
Sant Martí
311
± 5,7%
Total Barcelona
2.245
± 2,1%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de l’àmbit territorial de l’STI de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2015 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2015

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2014

L’EMEF 2014 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’àrea de Barcelona de 16 i més anys, tot seguint, al mateix temps, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2013) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat (STI) de 16 i més anys) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia anterior a l’entrevista.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 9.461 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,0%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de l’STI és:

Àmbit territorial:
zones metropolitanes
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
2.249
±2,1%
Resta primera corona metropolitana
1.717
± 2,4%
Total primera corona metropolitana
3.966
± 1,6%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
1.244
±2,9%
Total AMB
5.190
± 1,4%
Resta RMB
3.661
± 1,7%
Total RMB
8.851
± 1,1%
Resta STI
610
± 4,0%
Total STI
9.461
± 1,0%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
610
± 4,0%
Anoia
152
± 8,1%
Bages
223
± 6,7%
Baix Llobregat
1.524
± 2,6%
Baix Penedès
87
± 10,7%
Barcelonès
3.134
± 1,8%
Garraf
617
± 4,0%
Maresme
813
± 3,5%
Osona
75
± 11,5%
La Selva
73
± 11,7%
Vallès Occidental
1.437
± 2,6%
Vallès Oriental
716
± 3,7%
Total STI
9.461
± 1,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
145
± 8,3%
Eixample
368
± 5,2%
Sants-Montjuïc
254
± 6,3%
Les Corts
127
± 8,9%
Sarrià-Sant Gervasi
189
± 7,3%
Gràcia
178
± 7,5%
Horta-Guinardó
233
± 6,6%
Nou Barris
235
± 6,5%
Sant Andreu
203
± 7,0%
Sant Martí
317
± 5,6%
Total Barcelona
2.249
± 2,1%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de l’àmbit territorial de l’STI de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2014 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

 

EMEF 2013

L’EMEF 2013 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2012) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 6.336 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,3%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial:
corones
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
1.815
±2,3%
Resta primera corona metropolitana
1.307
± 2,8%
Total primera corona metropolitana
3.122
± 1,8%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
599
±4,1%
Total AMB
3.721
± 1,6%
Resta RMB
2.615
± 2,0%
Total RMB
6.336
± 1,2%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
426
± 4,8%
Baix Llobregat
965
± 3,2%
Barcelonès
2.504
± 2,0%
Garraf
403
± 5,0%
Maresme
533
± 4,3%
Vallès Occidental
903
± 3,3%
Vallès Oriental
602
± 4,1%
Total RMB
6.336
± 1,2%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
120
± 9,1%
Eixample
301
± 5,8%
Sants-Montjuïc
201
± 7,1%
Les Corts
100
± 10,0%
Sarrià-Sant Gervasi
152
± 8,1%
Gràcia
142
± 8,4%
Horta-Guinardó
193
± 7,2%
Nou Barris
192
± 7,2%
Sant Andreu
165
± 7,8%
Sant Martí
249
± 6,3%
Total Barcelona
1.815
± 2,3%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2013 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2013

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2012

L’EMEF 2012 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2011) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • La percepció d’inseguretat dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 6.462 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,2%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial:
corones
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
1.918
±2,3%
Resta primera corona metropolitana
1.325
± 2,7%
Total primera corona metropolitana
3.243
± 1,8%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
606
±4,1%
Total AMB
3.849
± 1,6%
Resta RMB
2.613
± 2,0%
Total RMB
6.462
± 1,2%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
428
± 4,8%
Baix Llobregat
968
± 3,2%
Barcelonès
2.620
± 2,0%
Garraf
402
± 5,0%
Maresme
533
± 4,3%
Vallès Occidental
910
± 3,3%
Vallès Oriental
601
± 4,1%
Total RMB
6.462
± 1,2%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
122
± 9,1%
Eixample
312
± 5,7%
Sants-Montjuïc
214
± 6,8%
Les Corts
102
± 9,9%
Sarrià-Sant Gervasi
156
± 8,0%
Gràcia
153
± 8,1%
Horta-Guinardó
205
± 7,0%
Nou Barris
197
± 7,1%
Sant Andreu
184
± 7,4%
Sant Martí
273
± 6,1%
Total Barcelona
1.918
± 2,3%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2012 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2012

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2011

L’EMEF 2011 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2010) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d’aparcament

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 5.770 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,3%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial:
corones
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
1.535
±2,6%
Resta primera corona metropolitana
1.169
± 2,9%
Total primera corona metropolitana
2.704
± 1,9%
Resta Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
633
±4,0%
Total AMB
3.337
± 1,7%
Resta RMB
2.433
± 2,0%
Total RMB
5.770
± 1,3%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
408
± 5,0%
Baix Llobregat
906
± 3,3%
Barcelonès
2.139
± 2,2%
Garraf
405
± 5,0%
Maresme
500
± 4,5%
Vallès Occidental
906
± 3,3%
Vallès Oriental
506
± 4,4%
Total RMB
5.770
± 1,3%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
106
± 9,7%
Eixample
246
± 6,4%
Sants-Montjuïc
177
± 7,5%
Les Corts
99
± 10,1%
Sarrià-Sant Gervasi
125
± 8,9%
Gràcia
115
± 9,3%
Horta-Guinardó
169
± 7,7%
Nou Barris
156
± 8,0%
Sant Andreu
133
± 8,7%
Sant Martí
209
± 6,9%
Total Barcelona
1.535
± 2,6%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes. Totes les entrevistes han estat gravades, fet que ha permès un millor i major control de les respostes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2011 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conduir i de vahicle privat i el lloc habitual d’aparcament en el lloc de residència i de treball..
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2011

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2010

L’EMEF 2010 analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 i més anys. Seguint, per tant, amb la sèrie històrica de dades per a l’RMB i la ciutat de Barcelona. Els criteris metodològics aplicats són els mateixos que en les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2009) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d’aparcament

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 5.793 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,3%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial:
corones
Entrevistes
Error relatiu
Àmbit Llobregat
704
±3,8%
Barcelona
1.518
±2,6%
Àmbit Besòs
484
± 4,5%
Total EMT
2.706
± 1,9%
Barcelona
1.518
±2,6%
Resta Primera Corona
1.188
± 2,9%
Resta RMB
3.087
± 1,8%
Total RMB
5.793
± 1,3%

 

Àmbit territorial:
comarques
Entrevistes
Error relatiu
Alt Penedès
512
± 4,4%
Baix Llobregat
814
± 3,5%
Barcelonès
2.123
± 2,2%
Garraf
508
± 4,4%
Maresme
508
± 4,4%
Vallès Occidental
818
± 3,5%
Vallès Oriental
510
± 4,4%
Total RMB
5.793
± 1,3%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
108
± 9,6%
Eixample
240
± 6,5%
Sants-Montjuïc
172
± 7,6%
Les Corts
103
± 9,9%
Sarrià-Sant Gervasi
129
± 8,8%
Gràcia
110
± 9,5%
Horta-Guinardó
161
± 7,9%
Nou Barris
155
± 8,0%
Sant Andreu
130
± 8,8%
Sant Martí
210
± 6,9%
Total Barcelona
1.518
± 2,6%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. També s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2010 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conduir i de vahicle privat i el lloc habitual d’aparcament en el lloc de residència i de treball..
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2010

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2009

En l’edició de l’EMEF 2009, seguint les modificacions introduïdes en l’edició de l’EMEF de l’any 2008, s’analitza la mobilitat en dia feiner dels residents a Catalunya de 16 i més anys. D’aquesta manera es pot seguir actualitzant la sèrie històrica de dades per a la RMB i la ciutat de Barcelona, i per al conjunt de Catalunya i els àmbits territorials funcionals. Per aquest motiu, l’EMEF 2009 es realitza aplicant els criteris metodològics de les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2008) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons els diferents àmbits territorials funcionals:

 • Conjunt de Catalunya: amb desagragació per àmbits territorials funcionals definits al Pla Territorial de Catalunya (vegueries).
  Obriu el mapa
  i per les àrees dels sistemes tarifaris integrats de Catalunya. Obriu el mapa
 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La valoració dels modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d’aparcament
 • Els canvis d’hàbits de mobilitat en els últims mesos

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 12.682 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±0,9%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials territorials funcionals definits al Pla Territorial de Catalunya (vegeries) i a les àrees dels sistemes tarifaris integrats de Catalunya és:

Àmbit territorial funcional
Entrevistes
Error relatiu
Regió Metropolitana de Barcelona
5.797
±1,3%
Comarques Gironines
1.336
± 2,7%
Camp de Tarragona
1.169
± 2,9%
Terres de l’Ebre
821
± 3,5%
Comarques Centrals
1.426
± 2,6%
Ponent
1.324
± 2,7%
Alt Pirineu-Aran
809
± 3,5%
Total Catalunya
12.682
± 0,9%
STI Girona
664
± 3,9%
STI Tarragona
1.169
± 2,9%
STI Barcelona
7.068
± 1,2%
STI Lleida
1.118
± 3,0%

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
1.526
±2,6%
Resta de la Primera Corona
1.205
± 2,9%
Total EMT
2.731
± 1,9%
Resta de la RMB
3.066
± 1,8%
Alt Penedès
502
± 4,5%
Baix Llobregat
817
± 3,5%
Barcelonès
2.139
± 2,2%
Garraf
502
± 4,5%
Maresme
514
± 4,4%
Vallès Occidental
812
± 3,5%
Vallès Oriental
511
± 4,4%
Total RMB
5.797
± 1,3%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
109
± 9,6%
Eixample
243
± 6,4%
Sants-Montjuïc
173
± 7,6%
Les Corts
100
± 10,0%
Sarrià-Sant Gervasi
127
± 8,9%
Gràcia
110
± 9,5%
Horta-Guinardó
159
± 7,9%
Nou Barris
158
± 8,0%
Sant Andreu
138
± 8,5%
Sant Martí
209
± 6,9%
Total Barcelona
1.526
± 2,6%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador), eina que permet a partir d’una estructura telefònica informatitzada fer trucades aleatòries a les llars de Catalunya de manera centralitzada i sistematitzada. L’ús d’aquesta metodologia garanteix una gestió automàtica de les fases de l’enquesta i millorar la qualitat de les dades obtingudes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista. Per primer cop s’han fet trucades en dissabte. D’aquesta manera, tant dilluns com dissabte es preguntava pel que havia fet la persona el divendres anterior. Per tal de no tenir més informació del divendres que de la resta de dies de la setmana, la producció que anys anteriors s’havia de fer un dilluns, s’ha repartit entre els dos dies. Trucar el dissabte preguntant pel dia anterior fa que l’efecte telescopi no estigui tan accentuat.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2009 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat i informació sobre els canvis d’hàbits de mobilitat degut a qüestions personals i de la conjuntura econòmica.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2009

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2008

El caràcter periòdic de l’enquesta permet la introducció de canvis i millores en cada nova edició. En aquest sentit, cal destacar que en l’edició de l’EMEF 2008 s’amplia l’abast territorial al conjunt del territori català. D’aquesta manera es pot actualitzar la sèrie històrica de dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) per a la RMB i la ciutat de Barcelona, al mateix temps que es poden actualitzar les principals dades aportades per l’EMQ 2006 per al conjunt de Catalunya i els àmbits territorials funcionals. Per aquest motiu, l’EMEF 2008 es realitza aplicant els criteris metodològics de les edicions anteriors de l’EMEF (2003-2007) i de l’EMQ 2006.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons els diferents àmbits territorials funcionals:

 • Conjunt de Catalunya: amb desagragació per àmbits territorials funcionals definits al Pla Territorial de Catalunya (vegueries).
  Obriu el mapa
 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • L’ús subjectiu dels modes de transport
 • La Valoració del modes de transport
 • L’avaluació d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat
 • Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d’aparcament

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 12.488 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±0,9%.

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials funcionals definits al Pla Territorial de Catalunya (vegeries) és:

Àmbit territorial funcional
Entrevistes
Error relatiu
Regió Metropolitana de Barcelona
5.740
±1,3%
Comarques Gironines
1.308
± 2,8%
Camp de Tarragona
1.122
± 3,0%
Terres de l’Ebre
805
± 3,5%
Comarques Centrals
1.404
± 2,7%
Ponent
1.305
± 2,8%
Alt Pirineu-Aran
804
± 3,5%
Total Catalunya
12.488
± 0,9%

El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:
<

Àmbit territorial
Entrevistes
Error relatiu
Barcelona
1.522
±2,6%
Resta de la Primera Corona
1.182
± 2,9%
Total EMT
2.704
± 1,9%
Resta de la RMB
3.036
± 1,8%
Alt Penedès
502
± 4,5%
Baix Llobregat
804
± 3,5%
Barcelonès
2.127
± 2,2%
Garraf
502
± 4,5%
Maresme
500
± 4,5%
Vallès Occidental
801
± 3,5%
Vallès Oriental
504
± 4,5%
Total RMB
5.740
± 1,3%

El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte
Extensió Mostral
Error màxim
Ciutat Vella
111
± 9,5%
Eixample
225
± 6,7%
Sants-Montjuïc
177
± 7,5%
Les Corts
100
± 10,0%
Sarrià-Sant Gervasi
125
± 8,9%
Gràcia
122
± 9,1%
Horta-Guinardó
159
± 7,9%
Nou Barris
162
± 7,9%
Sant Andreu
135
± 8,6%
Sant Martí
206
± 7,0%
Total Barcelona
1.522
± 2,6%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2008 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de títol de transport utilitzat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2008

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2007

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi (residents a la RMB de 16 anys i més) ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

En el cas de Barcelona les dades de l’enquesta no recullen, ja que no és viable metodològicament, tots els desplaçaments realitzats dins de la ciutat de Barcelona. Els desplaçaments que no es comptabilitzen són:

 • Els desplaçaments de persones que resideixen fora de la RMB i tenen Barcelona com origen i/o destinació.
 • Els desplaçaments amb origen i destinació fora de Barcelona, però que poden transcórrer per la ciutat.
 • Els desplaçaments dels visitants i turistes, pernoctin o no a la ciutat de Barcelona. Per les seves característiques aquest col·lectiu pot arribar a fer bastants desplaçaments en un dia.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • Tipus de bitllet quan utilitza el transport públic
 • Forma d’aparcament quan utilitza el transport privat
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • La mobilitat diferencial segons el segment de població

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet obtenir informació sobre:

 • La percepció de les pròpies pautes de mobilitat
 • L’ús preferencial dels modes de transport
 • Els modes de transport:
  • Nivell d’ús dels modes de transport
  • Motius per a la seva utilització
  • Valoració de l’oferta de transport
 • Valoració d’actuacions recents en matèria de transport i mobilitat
 • Disponibilitat de permís de conduir, de vehicle i d’aparcament

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 4.754 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,5%.
El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Barcelona
1.509
±2,6%
Resta de la Primera Corona
1.100
± 3,0%
Resta de la RMB
2.145
± 2,2%
Alt Penedès
298
± 5,8%
Baix Llobregat
686
± 3,8%
Barcelonès
2.139
± 2,2%
Garraf
300
± 5,8%
Maresme
321
± 5,6%
Vallès Occidental
636
± 4,0%
Vallès Oriental
374
± 5,2%
Total RMB
4.754
± 1,5%

La submostra de Barcelona comprèn 1.509 individus amb un error màxim del ±2,6%. El marge d’error s’ha calculat per a un nivell de significació de 0,05 i per p=q=0,5. Els nivells d’error parcials s’han calculat amb els mateixos supòsits que el global.
El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Extensió Mostral Error màxim
Ciutat Vella
105
± 9,8%
Eixample
241
± 6,4%
Sants-Montjuïc
166
± 7,8%
Les Corts
104
± 9,8%
Sarrià-Sant Gervasi
127
± 8,9%
Gràcia
114
± 9,4%
Horta
157
± 8,0%
Nou Barris
155
± 8,0%
Sant Andreu
139
± 8,5%
Sant Martí
201
± 7,0%
Total Barcelona
1.509
± 2,6%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2007 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2007

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2006

L’explotació de l’EMEF 2006 s’ha dut a terme a partir de les dades dels residents a la RMB de la primera onada del treball de camp de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006. Per aquest motiu la grandària de la mostra de l’edició 2006 és major que en les edicions anteriors, fet que permet obtenir una major precisió en els resultats obtinguts.

A diferència de les edicions anteriors, l’EMEF 2006 incorpora dos canvis metodològics a destacar:

 • Incorpora els desplaçaments a peu de menys de 5 minuts.
 • L’aixecament poblacional de les dades s’ha realitzat en base al Padró de població de l’any en curs (1 de gener de 2006).

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

L’enfocament que s’ha donat en aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident a l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i les destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats a l’àmbit d’estudi, independentment del lloc de residència de la població que els efectua.

En el cas de Barcelona les dades de l’enquesta no recullen, ja que no és viable metodològicament, tots els desplaçaments realitzats dins de la ciutat de Barcelona. Els desplaçaments que no es comptabilitzen són:

 • Els desplaçaments de persones que resideixen fora de la RMB i tenen Barcelona com origen i/o destinació.
 • Els desplaçaments amb origen i destinació fora de Barcelona, però que poden transcórrer per la ciutat.
 • Els desplaçaments dels visitants i turistes, pernoctin o no a la ciutat de Barcelona. Per les seves característiques aquest col·lectiu pot arribar a fer bastants desplaçaments en un dia.

L’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçamentsfets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • L’origen i la destinació del desplaçament

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades s’ha fet només de la població resident a Barcelona i permet conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers alguns elements que conflueixen en la mobilitat:

 • La percepció d’ús dels diferents modes de transport i la valoració que els usuaris fan del seu servei.
 • Els motius per usar de forma preferent un dels dos modes de transport motoritzats: transport públic o vehicle privat.
 • La disponibilitat d’algun permís de conducció i de vehicle privat.
 • La despesa mensual en transport.
 • L’ús dels diferents canals d’informació sobre el transport públic i l’estat del trànsit.

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 18.350 individus. Amb una confiança del 95,5% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±0,72%.
El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Barcelona ciutat
4.122
±1,53%
Resta Barcelonès
2.319
± 2,04%
Baix Llobregat
4.033
± 1,54%
Maresme
1.937
± 2,23%
Vallès Occidental
2.935
± 1,81%
Vallès Oriental
1.589
± 2,46%
Garraf
903
± 3,26%
Alt Penedès
512
± 4,33%
Total RMB
18.350
± 0,72%

La submostra de Barcelona comprèn 4.122 individus amb un error màxim del ±1,53%. El marge d’error s’ha calculat per a un nivell de significació de 0,05 i per p=q=0,5. Els nivells d’error parcials s’han calculat amb els mateixos supòsits que el global
El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Extensió Mostral Error màxim
Ciutat Vella
334
± 5,36%
Eixample
671
± 3,78%
Sants-Montjuïc
446
± 4,64%
Les Corts
197
± 6,98%
Sarrià-Sant Gervasi
318
± 5,50%
Gràcia
329
± 5,40%
Horta
464
± 4,55%
Nou Barris
400
± 4,90%
Sant Andreu
401
± 4,89%
Sant Martí
562
± 4,13%
Total Barcelona
4.122
±1,53%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2006 correspon al qüestionari utilitzat en l’EMQ 2006 i s’estructura en quatre blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull informació relativa a la composició de la llar, a efectes de realitzar una selecció aleatòria de l’individu a entrevistar, ja que el procediment d’emissió de trucades selecciona la unitat familiar (unitat mostral de segona etapa) però no encara l’individu. La selecció aleatòria redueix la sobrerepresentació mostral dels individus amb menys mobilitat, que són aquells que es troben amb més freqüència en el domicili.
 • El segon bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.), així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat.
 • El quart bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.

Descarregueu el qüestionari EMEF 2006

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2005

El caràcter periòdic de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner permet la introducció de millores metodològiques en cada nova edició. En aquest sentit, cal destacar els principals canvis metodològics que introdueix l’EMEF 2005:

 • La substitució del cens de 2001 pel padró continu d’habitants com a base de càlcul per a l’aixecament poblacional.
 • La introducció de criteris més estrictes en la classificació dels desplaçaments realitzats pels professionals de la mobilitat.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi, residents a la RMB de 16 anys i més, ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi, la RMB, es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

En el cas de Barcelona cal tenir en compte que les dades de l’enquesta no recullen, ja que no és viable metodològicament, tots els desplaçaments realitzats dins de la ciutat de Barcelona. Els desplaçaments que no es comptabilitzen són:

 • Els desplaçaments de persones que resideixen fora de la RMB i es mouen dins la ciutat.
 • Els desplaçaments amb origen i destinació fora de Barcelona, però que poden passar per la ciutat.
 • Els desplaçaments dels visitants i turistes, pernoctin o no a la ciutat de Barcelona. Per les seves característiques aquest col·lectiu pot arribar a fer bastants desplaçaments en un dia.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • El motiu del desplaçament
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • El bitllet de transport emprat, si el desplaçament s’ha realitzat en transport públic regular

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers alguns dels elements que conflueixen en la mobilitat:

 • La percepció de les pròpies pautes de mobilitat.
 • Els motius per usar els diferents mitjans de transport i la valoració del seu servei.
 • La valoració d’algunes actuacions recents en matèria de transport públic.
 • La valoració de diferents mesures de gestió de la mobilitat i l’espai públic.
 • La disponibilitat de vehicle i d’aparcament.

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 4.753 individus. Amb una confiança del 95,0% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,42%.
El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Barcelona ciutat
1.590
± 2,46%
Resta Barcelonès
663
± 3,81%
Baix Llobregat
609
± 3,97%
Maresme
319
± 5,49%
Vallès Occidental
644
± 3,86%
Vallès Oriental
313
± 5,54%
Garraf
302
± 5,64%
Alt Penedès
313
± 5,54%
Total RMB
4.753
± 1,42%

La submostra de Barcelona comprèn 1.590 individus amb un error màxim del ±2,46%. El marge d’error s’ha calculat sota el supòsit de màxima indeterminació i amb una confiança del 95,5%.
El nombre d’entrevistes realitzades en els districtes de Barcelona és:

Districte Extensió Mostral Error màxim
Ciutat Vella
92
± 10,21%
Eixample
268
± 5,99%
Sants-Montjuïc
177
± 7,37%
Les Corts
83
± 10,75%
Sarrià-Sant Gervasi
138
± 8,34%
Gràcia
124
± 8,80%
Horta
173
± 7,45%
Nou Barris
168
± 7,56%
Sant Andreu
146
± 8,11%
Sant Martí
221
± 6,59%
Total Barcelona
1.590
± 2,46%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2005 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat i la valoració i percepció d’actuacions en matèria de mobilitat.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2005

 

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2004

L’EMEF 2004 introdueix una sèrie de millores metodològiques destinades a copsar amb major precisió la mobilitat dels individus i repercutir positivament en els futurs estudis de mobilitat. Així, els individus més mòbils són els que presenten una menor probabilitat de ser entrevistats, doncs són els que passen menys temps a casa. Per solucionar la distorsió que es deriva d’aquest fet s’han introduït un conjunt de mesures que, incidint en el procés de selecció i de substitució dels individus de la mostra, han permès reduir aquest biaix.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi, residents a la RMB de 16 anys i més, ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi, la RMB, es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de la RMB: desagregació per corones i comarques metropolitanes.
  Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

En el cas de Barcelona cal tenir en compte que les dades de l’enquesta no recullen, ja que no és viable metodològicament, tots els desplaçaments realitzats dins de la ciutat de Barcelona. Els desplaçaments que no es comptabilitzen són:

 • Els desplaçaments de persones que resideixen fora de la RMB i es mouen dins la ciutat.
 • Els desplaçaments amb origen i destinació fora de Barcelona, però que poden passar per la ciutat.
 • Els desplaçaments dels visitants i turistes, pernoctin o no a la ciutat de Barcelona. Per les seves característiques aquest col·lectiu pot arribar a fer bastants desplaçaments en un dia.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • L’origen i la destinació del desplaçament
 • El motiu del desplaçament
 • L’hora d’inici del desplaçament
 • La durada (en minuts) del desplaçament
 • Els mitjans de transport utilitzats
 • El títol de transport emprat, si el desplaçament s’ha realitzat en transport públic regular

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers alguns dels elements que conflueixen en la mobilitat:

 • La percepció de les pròpies pautes de mobilitat.
 • Els motius per usar els diferents mitjans de transport i la valoració del seu servei.
 • Percepció ciutadana de les actuacions recents en matèria de transport públic.
 • La valoració ciutadana d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat.

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra està formada per 4.642 individus. Amb una confiança del 95,0% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,44%.
El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Barcelona ciutat
1.520
± 2,51%
Resta Barcelonès
630
± 3,90%
Baix Llobregat
614
± 3,95%
Maresme
320
± 5,48%
Vallès Occidental
642
± 3,87%
Vallès Oriental
309
± 5,58%
Garraf
305
± 5,61%
Alt Penedès
302
± 5,64%
Total RMB
4.642
± 1,44%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2004 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat i la valoració i percepció d’actuacions en matèria de mobilitat.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2004

PRINCIPALS RESULTATS

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

EMEF 2003

L’EMEF 2003 introdueix una sèrie de millores metodològiques, en relació als estudis de mobilitat anteriors (Enquesta de mobilitat i trànsit), destinades a copsar amb major precisió la mobilitat dels individus i repercutir positivament en els futurs estudis de mobilitat. Així, els individus més mòbils són els que presenten una menor probabilitat de ser entrevistats, doncs són els que passen menys temps a casa. Per solucionar la distorsió que es deriva d’aquest fet s’han introduït un conjunt de mesures que, incidint en el procés de selecció i de substitució dels individus de la mostra, han permès reduir aquest biaix.

CONCEPTES PREVIS

La població objecte d’estudi

Segons les pautes de mobilitat, la població objecte d’estudi, residents a la RMB de 16 anys i més, ha estat dividida en dos grans grups:

 • Professionals de la mobilitat: engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de desplaçar-se com un element clau en la seva ocupació.
 • Població general: resta de població, que es pot dividir en:
  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

L’àmbit territorial

L’àmbit territorial d’anàlisi, la RMB, es pot desagregar segons diverses escales:

 • Regió Metropolitana de Barcelona: desagregació per comarques. Obriu el mapa
 • Primera Corona: Zona Besòs, Zona Barcelona, Zona Llobregat. Obriu el mapa
 • Ciutat de Barcelona: desagregació per districtes. Obriu el mapa

En el cas de la Primera Corona i de la ciutat de Barcelona s’analitzen dues perspectives de la mobilitat complementàries:

 • En primer lloc es fa referència a la mobilitat a la Primera Corona i a Barcelona de tots els residents a la RMB.
 • En segon lloc s’analitza la mobilitat de la població resident a la Primera Corona i a Barcelona.

Un altre aspecte a tenir en compte en el cas de la Primera Corona i de Barcelona és que les dades de l’enquesta no recullen, ja que no és viable metodològicament, tots els desplaçaments realitzats dins d’aquests àmbits. Els desplaçaments que no es comptabilitzen són:

 • Els desplaçaments de gent que venint d’altres territoris es mouen dins d’aquests àmbits d’estudi.
 • Els desplaçaments amb origen i destinació fora d’aquests àmbits, però que poden passar-hi.
 • Els desplaçaments dels visitants i turistes, pernoctin o no a l’àmbit d’estudi; població que per les seves característiques pot arribar a fer força desplaçaments per dia.

El gruix de l’anàlisi se centra en els desplaçaments de la població general, si bé també s’hi han inclòs els desplaçaments in itinere dels professionals (ja que els realitza igualment qualsevol altre treballador). La informació recollida sobre cadascun dels desplaçaments fets per la població general es refereix als següents aspectes:

 • El motiu del desplaçament.
 • L’hora d’inici del desplaçament.
 • La durada (en minuts) del desplaçament.
 • Els mitjans de transport utilitzats.
 • El bitllet de transport emprat, si el desplaçament s’ha realitzat en transport públic regular.
 • El lloc de destinació.

La dimensió subjectiva de la mobilitat

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades permet conèixer les percepcions més rellevant dels habitants de la RMB pel que fa a la mobilitat, tant en relació a la posició que es pren i l’ús que es percep de la pròpia mobilitat, com l’opinió expressada en quant als diferents aspectes (problemàtiques i mesures) que comprèn. Per altra banda, també es vol mostrar el coneixement i l’opinió que els ciutadans tenen de l’Autoritat del Transport Metropolità i de les accions que ha dut a terme com a entitat gestora de transport a la Regió de Barcelona. Alguns dels aspectes tractats són:

 • La percepció de les pròpies pautes de mobilitat.
 • Els motius per usar els diferents mitjans de transport i la valoració del seu servei.
 • La percepció ciutadana de les actuacions recents en matèria de transport públic.
 • La valoració ciutadana d’actuacions i propostes en matèria de mobilitat.

ASPECTES METODOLÒGICS

Mostra

La mostra en els anàlisis de desplaçaments està formada per 3.884 individus. Amb una confiança del 95,0% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5), l’error màxim és de ±1,6%.
El nombre d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de la RMB és:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Barcelona ciutat
1.487
± 2,5%
Besòs
308
± 5,6%
Llobregat Nord
299
± 5,7%
Llobregat Sud
293
± 5,7%
Garraf
301
± 5,6%
Alt Penedès
293
± 5,7%
Vallès Occidental
299
± 5,7%
Vallès Oriental
299
± 5,7%
Maresme
305
± 5,6%
Total RMB
3.884
± 1,6%

En l’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat, la mostra varia segons l’àmbit territorial analitzat. En tots els casos, el marge d’error ha estat calculat amb una confiança del 95,0% i sota el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima indeterminació (p=q=0,5).
El nombre d’entrevistes realitzades en els diferents àmbits territorials de la RMB és:

 • Regió Metropolitana de Barcelona:
  Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
  Barcelona ciutat
  1.527
  ± 2,5%
  Besòs
  309
  ± 5,6%
  Llobregat Nord
  308
  ± 5,6%
  Llobregat Sud
  307
  ± 5,6%
  Garraf
  315
  ± 5,5%
  Alt Penedès
  314
  ± 5,5%
  Vallès Occidental
  313
  ± 5,5%
  Vallès Oriental
  311
  ± 5,6%
  Maresme
  318
  ± 5,5%
  Total
  4.022
  ± 1,5%
 • Primera Corona:
  Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
  Barcelona ciutat
  1.527
  ± 2,5%
  Zona Besòs
  336
  ± 5,3%
  Zona Llobregat
  518
  ± 4,3%
  Total Primera Corona
  2.381
  ± 2,0%
 • Ciutat de Barcelona:
  Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
  Ciutat Vella
  86
  ± 10,7%
  L’Eixample
  256
  ± 6,2%
  Sants-Montjuïc
  165
  ± 7,7%
  Les Corts
  81
  ± 11,0%
  Sarrià-Sant Gervasi
  129
  ± 8,7%
  Gràcia
  119
  ± 9,1%
  Horta-Guinardó
  176
  ± 7,5%
  Nou Barris
  172
  ± 7,5%
  Sant Andreu
  137
  ± 8,5%
  Sant Martí
  206
  ± 6,9%
  Total Barcelona
  1.527
  ± 2,5%

Mètode de realització de les entrevistes

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia laborable anterior a la realització de l’entrevista.

Qüestionari

El qüestionari de l’EMEF 2003 s’estructura en 3 blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia feiner anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • El segon bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se, així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat i la valoració i percepció d’actuacions en matèria de mobilitat.
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.).

Descarregueu el qüestionari EMEF 2003

RESULTATS D’EDICIONS ANTERIORS

Trobareu resultats d’edicions anteriors a la pàgina web de l’Observatori de la Mobilitat (ATM)

Què és?

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) és una iniciativa de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a fi de conèixer quinquennalment la mobilitat de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona. Sota aquest criteri, els anys 1996 i 2001 se n’elaboraren les dues primeres edicions.

En l’edició de l’any 2006 s’amplia el seu abast territorial al conjunt del territori català, al mateix temps que esdevé una operació estadística inclosa en el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009. Per aquest motiu, s’incorpora com a promotor de l’enquesta, a part de l’ATM, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP).

El gruix de l’enquesta el constitueix la descripció de la mobilitat quotidiana segons els següents aspectes:

 • Motiu de desplaçament
 • Mode de transport
 • Distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments
 • Distribució espacial
 • Mobilitat diferencial segons segments de població

Paral·lelament l’EMQ també recull una dimensió més subjectiva, en què es vol conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers la mobilitat.

EMQ 1996-2001-2006

1996 2001 2006
Àmbit Territorial Regió Metropolitana de Barcelona Regió Metropolitana de Barcelona ampliada (ATM) Catalunya
Univers Població de 13 anys i més Població de 4 anys i més Població de 4 anys i més
Població (hab.) 3.700.000 4.345.435 6.830.755
Nombre d´entrevistes 26.457 persones amb quadern setmanal 30.740 (desplaçaments)
12.427 (opinió)
106.091 totals (69.361 opinió)
Tipus de recollida d´informació Quadern Quadern Enquesta telefònica CATI
Tipus de mobilitat recollida Total setmanal Total Setmanal Dia anterior a l´entrevista
Treball de camp De l´última setmana de març al mes de maig del 1996 1 octubre – 15 desembre 2001
15 gener – 15 febrer 2002
28 març – 2 juny
27 setembre – 1 desembre
Realització del treball de camp UTE Mobilitat´96: INTRA, ALG i Instituto DYM Instituto DYM Instituto DYM, Institut Opinòmetre, UTE Opina/ Apolda i TNS
Desagregació Territorial màxima Comarques i municipis 50.000 habitants

Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ 2006) sorgeix de l’acord establert entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tal d’actualitzar les dades de les dues edicions anteriors de l’EMQ (1996 i 2001) i ampliar-ne el seu abast territorial al conjunt de Catalunya.

L’objectiu principal de l’EMQ 2006 és descriure la mobilitat de la població resident a Catalunya de 4 i més anys, tant en dia feiner com en dissabte i festiu i aprofundir en la dimensió subjectiva de la mobilitat, en aquest cas de la població major de 16 anys.

---- Descripció dels principals conceptes i variables

LA POBLACIÓ OBJECTE D’ESTUDI

La població objecte d’estudi (residents a Catalunya de 4 anys i més) pot ser classificada en dos grans grups segons la seva mobilitat:

 • Professionals de la mobilitat:

  Engloba a totes aquelles persones que tenen l’acció de deplaçar-se com un element clau en la seva ocupació i que declaren fer més de 7 desplaçaments diaris per motius laborals.

  Població general:

  Resta de població, que es pot dividir en:

  • Població mòbil: persones que van realitzar algun desplaçament el dia anterior a l’entrevista.
  • Població no mòbil: persones que no van sortir de casa el dia preguntat.

D’altra banda, i per reflectir el comportament mòbil diferencial de la població segons les seves característiques sociodemogràfiques, s’ha realitzat un anàlisi de la mobilitat segmentada segons:

 • Sexe de la població
 • Edat: 4-15 anys, 16-29 anys, 30-64 anys i 65 anys i més
 • Situació professional: escolars/estudiants, persones dedicades a tasques de la llar, jubilats i pensionistes, ocupats y parats.

L’ÀMBIT TERRITORIAL

L’àmbit territorial d’anàlisi es pot desagregar segons diverses escales:

 • Conjunt de Catalunya:

  Amb desagregació pels àmbits territorials funcionals definits en el Pla Territorial de Catalunya (vegueries) i segons la mida del municipi

 • Àmbits territorials de Catalunya:

  Amb desagregació per comarques, capitals de comarca i per municipis majors de 50.000 habitants. Obrir el mapa

L’enfocament que s’ha donat a aquests anàlisis ha estat doble:

 • Caracterització de la mobilitat en general on es fa referència als desplaçaments realitzats per la població resident en l’àmbit d’estudi.
 • Anàlisi de les relacions territorials que s’estableixen a partir dels orígens i destinacions dels desplaçaments, tenint en compte tots els fluxos realitzats en l’àmbit d’estudi, amb independència del lloc de residència de la població que els realitza.

EL CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT I D’ETAPA

Amb l’objectiu de descriure la mobilitat de la població resident a Catalunya, el principal concepte utilitzat al llarg de l’enquesta és el de desplaçament, entès com el trajecte que es fa des d’un origen a una destinació per qualsevol motiu utilitzant uno més mitjans de transport. Un desplaçament pot estar constituït per una o més etapes, segons el nombre de mitjans de transport utilitzats.

ELS MITJANS DE TRANSPORT

Els mitjans de transport poden ser agrupats en tres categories:

 • Mitjans no motoritzats: formats pels desplaçaments a peu i en bicicleta.
 • Transport públic: on s’agrupen els mitjans ferroviaris (FGC, Renfe Cercanías, metro y tranvía), els autobusos urbans i interurbans i els serveis d’autocar, taxi i avió.
 • Transport privat: moto o cotxe.

ELS MOTIUS DE DESPLAÇAMENT

Els desplaçaments es poden caracteritzar segons el motiu que els genera. De forma desagregada es distingeix:

 • Mobilitat ocupacional: desplaçaments fins al lloc de treball o estudi.
 • Mobilitat personal: formada per la resta de motius: compres quotidianes i no quotidianes, realització d’activitats esportives, culturals…
 • Retorn a casa des de les dues motivacions, amb l’objectiu de poder calcular el grau de pendularitat dels moviments.

LA DIMENSIÓ TEMPORAL DE LA MOBILITAT

La EMQ 2006 recull la mobilitat de la població catalana al llarg de tota la setmana, per aquest motiu les dades es poden presentar en tres dimensions temporals:

 • Total setmanal: nombre total de desplaçaments realitzats de dilluns a diumenge.
 • Dia laborable promig: desplaçaments realitzats de dilluns a divendres.
 • Dia festiu promig: desplaçaments realitzats en dissabte i diumenge.

En relació a la dimensió de la mobilitat també s’ha estudiat:

 • La distribució horària dels desplaçaments segons l’hora d’inici.
 • La duració mitjana dels desplaçaments, expressada en minuts i centèsimes de minut.
 • El temps total dedicat a la mobilitat, expressat en hores.

LA DIMENSIÓ SUBJECTIVA DE LA MOBILITAT

L’anàlisi de la dimensió subjectiva de la mobilitat de les persones entrevistades majors de 16 anys permet obtenir informació sobre:

 • Els diversos mitjans de transport:

  • Nivell d’ús subjetiu
  • Valoració dels mitjans
 • El transport públic i el transport privat:

  • Motius d’ús
  • Despesa mensual mitjana i global
  • Sol·licitud i canals d’obtenció d’informació

---- Aspectes metodològics

MOSTRA

La mostra està integrada per 106.091 (24.789 en dissabte i festiu). Dels 106.091 individus, 69.361 conformen la mostra de l’apartat d’opinió.

DISSENY MOSTRAL

El disseny mostral de l’EMQ 2006 ha estat condicionat per la necessitat de segmentar els resultats obtinguts en relació als territoris en què la població s’organitza administrativament. S’han establert dos nivells territorials mínims amb significació estadística:

 • Les 41 comarques de Catalunya.
 • Els 23 municipis de Catalunya amb més de 50.000 habitants.

En aquest disseny també s’han tingut en compte els set àmbits territorials de Catalunya, en els quals l’error mostral s’apropa a l’1%.
El nombre final d’entrevistes realitzades en cada un dels àmbits territorials de Catalunya és el següent:

Àmbit territorial Entrevistes Error relatiu
Regió Metropolitana de Barcelona
45.184
+/- 0.47%
Comarques gironines
12.648
+/- 0.89%
Camp de Tarragona
10.706
+/- 0.97%
Terres de l´Ebre
8.020
+/- 1.12%
Comarques centrals
11.482
+/- 0.93%
Ponent
10.651
+/- 0.97%
Alt Pirineu i Aran
7.400
+/- 1.16%
Total Catalunya
106.091
+/- 0.31%

 

Des del punt de vista territorial, el disseny mostral ha definit un conjunt de zones de transport com a segmentació territorial bàsica en l’assignació de la mostra. Aquestes unitats de segmentació han estat definides pel DPTOP en base a criteris poblacionals i de dotació d’infraestructures de transport. Les zones de transport coincideixen en la majoria dels casos amb els límits municipals, si bé algunes són de caràcter supramunicipal, o bé de caràcter inframunicipal. A tota Catalunya se n’han identificat 856 i 25 corresponen a fora del territori català.

MÈTODE DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES:

 • Les entrevistes s’han realitzat telefònicament amb metodologia CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). Aquesta tecnologia incorpora l’emissió aleatòria i massiva de trucades, fet que comporta un estalvi important de temps en la realització de les entrevistes.
 • La informació enregistrada fa referència a la mobilitat del dia anterior a la realització de l’entrevista. Per tal de recollir la informació de dissabte i festiu, els dilluns es pregunta pel divendres anterior i aleatòriament pels desplaçaments efectuats en dissabte i diumenge.

QÜESTIONARI:

El qüestionari de l’EMQ 2006 s’estructura en quatre blocs que recullen informació de naturalesa diferent:

 • El primer recull informació relativa a la composició de la llar, a efectes de realitzar una selecció aleatòria de l’individu a entrevistar, ja que el procediment d’emissió de trucades selecciona la unitat familiar (unitat mostral de segona etapa) però no encara l’individu. La selecció aleatòria redueix la sobrerepresentació mostral dels individus amb menys mobilitat, que són aquells que es troben amb més freqüència en el domicili.
 • El segon bloc recull la informació referent a tots els desplaçaments efectuats durant el dia anterior a la realització de l’entrevista, sobre els quals es pregunta l’origen i la destinació, l’hora d’inici, la durada, els motius, els mitjans de transport utilitzats i altra informació complementària en funció del mitjà utilitzat (tipus d’aparcament, tipus de bitllet emprat, etc.).
 • En el tercer bloc es recullen les variables que permeten la caracterització sociodemogràfica dels entrevistats (edat, situació laboral, etc.), així com informació relativa a la disponibilitat de permís de conducció i de vehicle privat.
 • El quart bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se. bloc conté un conjunt de preguntes d’opinió amb la finalitat de descriure alguns dels elements subjectius que incideixen en les decisions que prenen els ciutadans a l’hora de desplaçar-se.

MODEL DE QÜESTIONARI EMQ 2006

---- Informes de resultats

Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2001

ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA 2001

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2001 (EMQ 2001) es planteja des de l’Autoritat del Transport Metropolità com l’instrument per a conèixer les característiques de la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona ampliada fins els límits dels serveis de rodalies, amb la finalitat de modelitzar els seus patrons bàsics, analitzar la demanda i obtenir l’opinió dels ciutadans sobre els diferents modes de transport, per poder preveure el comportament de la demanda de desplaçaments davant l’evolució de les formes i ritmes de vida.

L’objectiu, doncs, és conèixer quins són els viatges que fa una persona durant tota una setmana, quin mode de transport utilitza i quina opinió en té. És a dir, l’EMQ 2001 pretén capturar dos tipus d’informacions:

 • Quantitativa: els desplaçaments, mitjançant un quadern setmanal.
 • Qualitativa: opinió de l’entrevistat sobre diferents temes de transport.

ASPECTES METODOLÒGICS

Univers

Població resident a la RMB ampliada (àmbit territorial de l’ATM) amb edats iguals o superiors als 4 anys. Dins d’aquest univers, dues diferenciacions:

 • Població més gran o igual a 4 anys: mobilitat de tota la setmana.
 • Població més gran o igual a 16 anys: elements subjectius de la mobilitat (hàbits, motivacions…)

Àmbit territorial i zonificació

La Regió Metropolitana de Barcelona ampliada fins els límits dels serveis ferroviaris de rodalies (àmbit del Sistema Tarifari Integrat): 201 municipis, zonificats en 6 corones i diferents sectors.

A partir dels 201 municipis que inclou l’àrea d’influència de l’ATM, s’han definit 402 zones d’enquesta, resultat d’aplicar els següents criteris:

 • Enquestes a la globalitat dels municipis.
 • Barcelona es divideix en 38 zones, una per a cadascun dels 38 barris.
 • Altres municipis de la corona 1: una zona per a cada districte.
 • Altres municipis amb població > 20.000 habitants: una zona per a cada districte.
 • Resta de municipis: una zona per municipi.

DISSENY MOSTRAL

Dins de cada una de les zones d’enquesta s’han establert una sèrie de quotes de sexe i edat per tal de garantir la representativitat de la mostra.

D’altra banda, dins de cada una de les zones, la distribució de la mostra s’ha fet per lots d’aproximadament 10 entrevistes, cadascuna de les quals incorpora les seves corresponents quotes de sexe i edat.

La distribució de lots d’entrevistes dins de cada zona s’ha fet prenent com a unitat territorial la secció censal (o l’agregació de seccions), de manera que es pugui garantir la major dispersió geogràfica possible.

La mostra final de l’estudi és de 16.123 individus seleccionats (dels quals 12.427 han contestat el qüestionari d’opinió) i que han facilitat informació sociodemogràfica d’un total de 44.941 individus, dels quals 30.740 han contestat al quadern de mobilitat i s’ha recollit informació d’un total de 342.975 desplaçaments. Els nivells d’error calculats per un marge de confiança del 95,5% (2sigma) són els següents:

DEFINICIÓ SEGMENT Extensió mostra +/- % Error
Individus seleccionats
16.123
0.79
Individus contesten opinió
12.427
0.90
Individus tenim informació sociodemogràfica
44.941
0.47
Individus emplenen quadern desplaçaments
30.740
0.57

MÈTODE DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES

La recerca d’informació s’ha dut a terme mitjançant l’entrevista personal a la llar dels individus seleccionats, de 16 anys o més i l’administració d’un qüestionari pre-estructurat i l’acord del compromís per tal que tots els membres de la llar de 4 anys o més omplin un quadern de mobilitat, en el qual es registren les característiques de tots els desplaçaments que es fan durant el període de 7 dies consecutius.

MODEL DE QÜESTIONARI EMQ 2001

PRINCIPALS RESULTATS

Autoritat del Transport Metropolità

Enquesta de Mobilitat Quotidiana 1996

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 1996 (EMQ 1996) es planteja amb l’objectiu de conèixer les característiques de la mobilitat quotidiana a la Regió Metropolitana de Barcelona per tal modelitzar els seus patrons bàsics i preveure el comportament de la demanda.

L’estudi permet conèixer els desplaçaments que fa la població en transport públic, i alhora quina és la població que no els utilitza o infrautilitza; segments de població que constitueixen una part important del mercat potencial en el que es desenvolupa l’activitat del transport públic. L’adequació de l’oferta a les necessitats reals de la demanda ha de permetre al sistema de transport metropolità incrementar la quota de mercat fent més eficient l’aportació dels recursos públics.

CONCEPTES PREVIS

 • L’enquesta tracta estadísticament la mobilitat quotidiana que els habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona realitzen en una setmana normal i no inclou les sortides que els residents realitzen fora d’aquest àmbit.
 • La unitat d’anàlisi és el desplaçament, entès com l’acció d’una persona de moure’s d’un lloc a un altre amb la finalitat de realitzar una activitat, utilitzant per aconseguir-ho una o diverses formes de transport.

ASPECTES METODOLÒGICS

 • Univers:

  Població resident a la Regió Metropolitana de Barcelona major de 12 anys.

 • Àmbit territorial i zonficació:

  L’àmbit territorial considerat és la Regió Metropolitana de Barcelona, que inclou les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; àmbit format per 164 municipis.
  Dins d’aquest àmbit territorial s’han definit 250 zones d’enquesta en funció del nombre d’habitants de cada municipi.

 • Disseny mostral

  Mostra aproporcional (mínim de 50 llars i 100 quaderns per zona) on la selecció s’ha realitzat mitjançant una mostra per conglomerats aleatoris sense repetició i amb igual probabilitat (conglomerat = secció censal). Dins de cada conglomerat es realitza un mostreig per barri i quotes de sexe i edat.
  La mostra final de l’estudi és de 12.296 persones seleccionades i amb qüestionari i 26.457 persones amb quadern de desplaçaments setmanal.
  A nivell global i per un marge de confiança del 95% (2 sigma), l’error màxim és:
  – enquest. = ± 0,9 % equad. = ± 0,6 %
  L’error màxim a nivell de zona d’enquesta és:
  – equad. = ± 9,5 %

 • Informació extreta

  S’han capturat dos tipus d’informacions:

  • Quantitativa: els desplaçaments, mitjançant un quadern setmanal.
  • Qualitativa: opinió de l’entrevistat sobre diferents temes de transport.
 • Mètode de realització de les entrevistes

  La recerca d’informació s’ha dut a terme mitjançant entrevista domiciliaria a la persona seleccionada de la llar i s’ha facilitat un quadern de mobilitat setmanal a complimentar per cada un dels membres de la llar que formen part de l’univers.

  PRINCIPALS RESULTATS

  Autoritat del Transport Metropolità

Institucions Promotores

Instituts d'Estadística

Altres Enquestes

Notícies

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

EMEF-jornada-20-anys

Vint anys de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Aportacions i reptes de futur. Inscriu-t’hi!

Quins són els reptes de futur que ha d’afrontar l’EMEF, en l’àmbit metodològic, tecnològic i d’anàlisi? Quina incidència té actualment l’EMEF en l’estudi i la planificació de la mobilitat? El 4 de juliol celebrem els 20 anys de l’EMEF amb una jornada de debat i reflexió

Vigilants_calor_AMB

Estudiem el confort tèrmic a les llars metropolitanes, amb la participació d’infants, per fer propostes d’adaptació a la calor

Els infants fan un monitoratge del confort tèrmic, a través de sensors instal·lats al menjador i habitacions de la llar, i a través de diaris de calor, on anoten la seva sensació de calor i idees per afrontar-la

creixement_parc_habitatge

El parc d’habitatges en lloguer de Barcelona ha crescut un 116,4% entre 2009 i 2023

El 2023 és l’any que mostra major estabilitat de les llars a l’habitatge de lloguer on viuen, segons el laboratori “Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023”, elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona (O-HB)

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí