16 anys de feina i aprenentatge, recollits a l’informe “Organització, disseny operatiu i metodologia” de l’EMEF

L’IERMB elabora un informe metodològic evolutiu entre els anys 2003-2018 on se sintetitzen 16 anys de feina i aprenentatge en el procés d’elaboració d’una enquesta de mobilitat de caràcter únic a l’estat espanyol

21/05/2021

EMEF_metodològic_IERMBL’EMEF dona informació dels desplaçaments diaris i les seves característiques i permet conèixer estructures territorials de la mobilitat, així com els hàbits de mobilitat dels perfils sociodemogràfics. Inclou preguntes d’opinió sobre la valoració del transport i percepcions i predisposicions en relació a diferents aspectes de la mobilitat quotidiana.

Des de l’any 2003, l’ATM promou anualment l’EMEF, sent estadística oficial de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2014. En totes les edicions, l’IERMB s’ha encarregat del disseny metodològic, del control del treball de camp, de la depuració i ponderació de la bases de dades i de l’elaboració dels informes oficials de resultats.

Fins l’any 2013, l’univers poblacional de l’EMEF són els individus de 16 i més anys residents a la regió metropolitana de Barcelona i, a partir d’aleshores, a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat (STI). Els anys 2008 i 2009 es va fer al conjunt de Catalunya. Actualment, l’àmbit es correspon a província de Barcelona o àmbit SIMMB.

16 anys d’història

El qüestionari de l’EMEF ha sofert alguns canvis, al llarg dels anys, tant en les pròpies preguntes com en la forma de realitzar-les. No obstant això, la metodologia utilitzada per a l’obtenció dels desplaçaments garanteix la continuïtat en la sèrie històrica per a analitzar l’evolució temporal dels desplaçaments diaris.

L’EMEF s’elabora a partir de la metodologia d’entrevista telefònica assistida per ordinador CATI (Computer-assisted personal interviewing). A partir de l’any 2018, s’introdueixen dos nous sistemes d’enquestació: presencial i de forma autoadministrada per web. Des de l’any 2018, dos terceres parts de la mostra es transforma en panell.

Aquesta operació estadística permet elaborar estudis complementaris a partir del treball de les bases de dades amb altres capes d’informació territorials. L’EMEF és utilitzada per moltes administracions, universitats o centres de recerca per tal d’estudiar temes específics (perfils socials d’emissions contaminants, pobresa en el transport, etc.).

Les noves tecnologies d’obtenció de dades de mobilitat si bé, permeten captar fluxos de mobilitat a gran escala, ara per ara no permeten conèixer patrons o percepcions envers la mobilitat en funció del perfil sociodemogràfic (sexe, edat, renda, discapacitat, nivell d’estudis). Les polítiques de mobilitat per tal d’estar ben orientades han de tenir una aproximació a la diversitat humana i a les seves necessitats socials.

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Observatori de la Mobilitat

Enquestes de Mobilitat – IERMB

Totes les notícies