Primer informe de les conductes de risc en la mobilitat a Barcelona des d’una perspectiva de gènere

Es tracta d’un estudi elaborat per l’IERMB i coordinat per la Direcció de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i Prevenció municipal de l’Ajuntament de Barcelona

07/05/2021

Estudi risc viari i perspectiva de gènere

Foto: Ajuntament de Barcelona

En l’informe s’han estudiat les diferents pautes de mobilitat a Barcelona de les dones respecte als homes, així com el risc viari real i percebut en els modes de transport principals utilitzats a la ciutat i les conductes principals associades a aquest risc.

Les conclusions principals de l’informe són les següents:

1. Hi ha pautes de mobilitat diferenciades segons sexe, tant en el tipus i volum de desplaçaments, com en l’ús dels modes de transport i les pautes d’aquest ús

 •  Les dones actives, tan ocupades com en situació d’atur, són el grup de població que fa més activitats diàries fora de la llar i, per tant, fan més desplaçaments al llarg del dia
 •  Els desplaçaments de les dones són de més proximitat en comparació amb els dels homes
 • Les dones constitueixen el perfil més habitual de la mobilitat a peu, i són les que més utilitzen el transport públic
 • Les dones utilitzen menys les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP)
 • Als districtes més excèntrics de la ciutat els mitjans motoritzats s’incrementen, i és als districtes amb rendes més altes on el vehicle privat guanya protagonisme
 •  

  2. La percepció de la seguretat i del risc atribuït als diferents modes de transport difereix segons sexes, i les dones viuen la mobilitat amb més sensació d’inseguretat

  • Pel que fa a les motos, si bé les dones els hi atribueixen més risc quan condueixen, experimenten menor inseguretat que els homes
  • La proporció de dones que considera que les bicicletes suposen un risc elevat pel trànsit és significativament major que la dels homes

   
  3. S’observen més conductes de risc per part dels homes que per part de les dones; aquesta dada es constata tant en les conductes reconegudes per la població com en la majoria dels comportaments sancionats

  • La majoria de conductes de risc en la conducció de cotxes són més reconegudes pels homes, especialment les relacionades amb no respectar els passos de vianants, no aturar-se als stops i circular amb velocitat excessiva
  • En moto, els homes reconeixen més que les dones circular pel carril bus, amb velocitat excessiva i no aturar-se als senyals d’stop
  • Quan les sancions administratives, es posen relació amb la població mòbil i als desplaçaments, es constata un major nombre de sancions entre els homes en la mobilitat en moto i en bicicleta o VMP. En cotxe, hi ha un major equilibri

   
  4. Les dones són més víctimes que els homes quan es desplacen en cotxe o en moto com a acompanyants, quan van peu i en transport públic. Ara bé, si aquestes dades es posen en relació amb la mobilitat, destaca un  major risc entre les dones conductores de cotxe i de les que es desplacen en moto

  5. La responsabilitat dels sinistres s’atribueix més als homes que a les dones quan la persona causant és vianant, ciclista i, sobretot, conductora de cotxe. En el cas de les motocicletes, la responsabilitat s’equilibra força entre dones i homes, amb certa tendència a favor de les dones com a responsables

  Podeu consultar aquí l’l’informe complet 

  Totes les notícies