La mobilitat a l’àrea de Barcelona supera els 20 milions de desplaçaments en dia feiner i dos de cada tres ja es fan amb modes sostenibles

Són dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 2023, operació d’estadística oficial de referència impulsada per l’ATM i realitzada per l’Institut Metròpoli

08/07/2024

La mobilitat a l’àmbit de l’ATM de Barcelona bat rècord al 2023, superant els 20 milions de desplaçaments en un dia feiner, amb un increment del 5,5% respecte del 2022 i d’un 5,2% respecte dels valors prepandèmia de 2019. Si bé, l’augment de la població resident n’és un factor explicatiu (+1,5%), la mobilitat per persona i dia també creix. Així, la mitjana de desplaçaments diaris per persona també arriba als 4,11, per sobre dels 3,96 del 2022 i dels 4,05 del 2019.

desplaçaments_EMEF_23

SIMMB (Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona), corresponent a l’àrea o demarcació de Barcelona. Font: EMEF 2023.

Són dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner 2023, estadística oficial de l’ATM realitzada per l’Institut Metròpoli, des de fa 20 anys i considerat el principal referent per mesurar la mobilitat a l’àrea de Barcelona per la qualitat de la mostra (10.100 persones enquestades) i fiabilitat de resultats.

Una mobilitat cada vegada més sostenible

Seguint la tendència positiva dels darrers anys, la mobilitat amb mitjans de transport sostenibles (a peu, en bicicleta, en patinet i en transport públic) són majoritaris en dia
feiner a l’àrea de Barcelona; assolint aquest 2023 el 67,5% de la quota modal amb 13,6 milions de desplaçaments diaris que demostren un camí de resultats positiu per assolir l’objectiu global de la mobilitat sostenible.

La mobilitat activa (caminant, bici i patinet o altres vehicles de mobilitat personal VMP) és majoritària, superant el 51%. Respecte de l’any 2022, el transport públic és el mitjà que més incrementa en termes absoluts amb un creixement del 14,4%. En termes relatius, respecte al total de desplaçaments, encara se situa lleugerament per sota dels valors de 2019 (16,4% vs. 17,2%), tot i que en nombre de validacions, l’ATM de Barcelona va registrar un augment del 3% el passat 2023 respecte al 2019 i supera ja els 1.100 milions anuals.

Per la seva banda, el vehicle privat es manté estable en termes absoluts, però en termes relatius redueix la seva proporció en el conjunt de la mobilitat, amb un 32,5%, que representa la quota modal més baixa dels darrers cinc anys. Mentre la moto supera lleugerament les xifres prepandèmia, el seu conjunt amb el cotxe no assoleix valors de 2019 i aquest redueix en més mesura el seu ús.

mitja_transport_EMEF_23

*Sistema Integrat de mobilitat Metropolitana de Barcelona Mode de transport 2019-2023. Dades EMEF 2023.

A mesura que ens apropem a la ciutat de Barcelona, el transport públic i la mobilitat activa ocupen una quota modal més alta, mentre que a mesura que ens allunyem a les diferents corones territorials, l’ús del vehicle privat guanya pes.

tipus_mobilitat_EMEF_23

Les dones fan més desplaçaments amb modes sostenibles que els homesLes dones es desplacen en major proporció que els homes caminant (52,3% i 45,3%, respectivament) i en transport públic (19,7% enfront del 13,0%) amb especial diferència en el cas de l’autobús. En canvi, els homes ho fan en major mesura en vehicle privat (38,4% enfront del 26,7%). Entre els diferents modes de transport públic, el metro segueix sent el que més quota modal te, superant el 40%.

mode_transport_EMEF_23

Nota: els modes cotxe, moto i ciclomotor contemplen les variants com a conductor i com a acompanyant. Desplaçaments en milers.

La comoditat, la dificultat d’aparcar i el cost menor del transport públic respecte del transport privat són els motius d’ús més declarats

En l’edició del 2023, s’han demanat els motius pels quals la població es decanta per utilitzar un mitjà o altre de transport en la seva mobilitat quotidiana. Els resultats, referits a l’àmbit de l’RMB (Regió Metropolitana de Barcelona), es comparen amb els de l’any 2017.

Els motius d’ús del transport públic declarats entre les persones usuàries mostren, en general, uns valors similars als del 2017 pel que fa a l’ordre de les respostes més o menys declarades, sent la comoditat, la dificultat per aparcar i el preu els principals motius d’ús. A més, hi ha diversos motius que incrementen el seu pes respecte del 2017, en particular, la preferència pel transport públic respecte del vehicle privat.

motius_us_transport_public_EMEF_23

Motius d’ús del transport públic àmbit RMB. Comparativa 2017-2023. EMEF 2023.

El primer motiu per utilitzar a la bicicleta està relacionat amb la salut i, per tant, la bicicleta com a mode de transport és considerada com a forma de dur a terme activitat física. Els motius en segona i tercera posició són la rapidesa i la sostenibilitat. Aquest tercer factor creix notablement respecte l’any 2017.

motius_us_bici_EMEF_23

Motius d’ús de la bicicleta. Comparativa 2017-2023. EMEF 2023.

Les persones usuàries del transport privat declaren que utilitzen el transport privat per la seva rapidesa i comoditat enfront del transport públic, tant al 2023 com al 2017. Destacar també que el tercer motiu d’ús del transport privat, relacionat amb la manca d’oferta o oferta inadequada del transport públic, té valors superiors el 2023.

motius_us_transport_privat_EMEF_23

Motius d’ús del transport privat. Comparativa 2017-2023. EMEF 2023.

Es desplaça la demanda en hora punta del transport públic

L’augment de demanda del transport públic es generalitzat en totes les franges horàries excepte en la considerada l’hora punta, de 8 h a 10 h, on decreix lleugerament. Els increments més importants es produeixen entre les 5 i les 7 h del matí i també a la franja de la tarda, fet que constata un cert desplaçament horari de la demanda.

desplaçament_horari_demanda_EMEF_23

Font: CGIT (Centre de Gestió i Informació del Transport).

La mobilitat per motius personals (41%), la més elevada dels darrers cinc anys

En el total de la SIMMB la mobilitat personal supera en dues vegades i mitja la mobilitat ocupacional que se situa al 16,5% l’any 2023 i esdevé la més baixa dels darrers cinc anys. Per la seva part, la mobilitat personal és el 41% del total i representa la més elevada de la sèrie. Entre els motius més destacats d’aquests desplaçaments trobem l’acompanyament i cura de les persones i les compres quotidianes.

motius_desplaçament_EMEF_23

Font: EMEF 2023.

La mobilitat general al matí és més uniforme en el temps que a la tarda, que té hora punta marcada de 17h a 19h coincidint amb la tornada a casa

Si s’analitza la distribució de la mobilitat en les franges horàries, l’hora punta de la tarda (de 17h a 20h) acumula el 25,8% dels desplaçaments, mentre que l’hora punta del matí (de 8h a 9h) relacionada amb motius de feina i en menor mesura d’estudis representa el 6,6%. D’aquesta manera, s’observa com la mobilitat resulta més constant durant el matí, mentre que a la tarda acumula la major part del pes en les hores punta de tornada a casa. D’altra banda, la mobilitat personal opcional que enguany creix notablement, té una franja suau al matí, i una més marcada de 17h a 19 h.

El teletreball s’estabilitza i la població que declara no sortir de casa es redueix

L’any 2023 el teletreball es manté amb xifres semblants a les del 2022, al voltant del 9%-10% de les jornades. Després d’una tendència a la baixa entre el 2021 i 2022 respecte del 2020, el teletreball es manté estable el 2023. El percentatge de la gent que treballa des de casa creix fins al 25% entre les persones ocupades i fins al 36% en el cas de la gent que treballa a la ciutat de Barcelona.

teletreball_EMEF_23Després de valors excepcionalment alts entre els anys 2020 i 2022, l’any 2023 el percentatge de persones que declaren no sortir de casa en dia feiner es redueix i torna a valors previs a la pandèmia, amb un 7,4%.

Impacte de bonificacions a la demanda del transport públic

Les polítiques de preus del transport públic marcades pels descomptes que s’apliquen des del setembre de 2022 han accelerat el creixement de la demanda al transport públic durant el 2023 i que segueix augmentant amb valors de màxims històrics, que actualment ja superen els 1.132 M de validacions els últims 12 mesos.

En paral·lel, les dades de l’Enquesta de 2023 també confirmen canvis d’hàbits per part de les persones usuàries: augmenta l’ús d’abonaments com la T-jove o la T-usual en detriment de la T-casual i incrementa la demanda de títols propis de Renfe gratuïts des de la tardor de 2022.
Tot i així, la majoria d’enquestats, al voltant del 65%, declaren que fan el mateix ús del transport públic, un 12,1% l’utilitza més i només un 1% l’ha començat a utilitzar gràcies als descomptes. Entre els que ja l’utilitzaven, almenys un 14% d’ells declara haver canviat de títol de transport.

Alta satisfacció de la T-mobilitat

La satisfacció global de la T-mobilitat entre les persones usuàries és d’un 9,1, en una escala de 0-10.

La majoria de les persones que van utilitzar la T-mobilitat (enquestats entre octubre i novembre de 2023) la utilitzen en la modalitat de targeta de plàstic (81,6%). Els tres motius més mencionats pels quals aquestes persones l’utilitzen en aquest format i no al mòbil són: la comoditat (44,7%), el fet de no disposar de mòbil o no poder instal·lar l’aplicació al mòbil actual (24,1%) i precaució per un possible oblit o manca de bateria del mòbil (17,2%). La seva utilització respecte del total de títols supera ja el 70 % i continua augmentant.

Els principals motius pels quals no s’utilitza la T-mobilitat són: el desconeixement (30,5%), el fet de no utilitzar mai o quasi mai el transport públic (25%) i fer un ús ocasional del transport públic (20%).

T-mobilitat_EMEF_23

Enquesta de mobilitat en dia feiner

L’EMEF és una estadística de periodicitat anual que es fa des de l’any 2003 a les persones de 16 i més anys residents a l’àmbit de l’ATM de Barcelona. A partir de les dades que proporciona, es poden analitzar els patrons de mobilitat en funció de les característiques de la població i
dels diferents territoris. Des del 2013 és considerada una estadística oficial, donant mostra del seu rigor i fiabilitat per la qualitat de la mostra i la metodologia.

El treball de camp de l’EMEF 2023 s’ha fet en dos períodes: primavera i tardor.

Cal considerar que l’EMEF no recull la mobilitat de les persones que es desplacen per aquest àmbit, però que no en són residents (població flotant, turistes o visitants). Així mateix, l’EMEF recull informació de la mobilitat en dia feiner, per tant, no s’obté informació de la mobilitat en caps de setmana ni dies festius. En aquesta anàlisi tampoc es consideren els desplaçaments in labore de la població professional, és a dir, població en què l’acció de desplaçar-se és un element clau en la seva ocupació (taxistes, missatgers, transportistes, comercials, tècnics, serveis d’urgències i emergències, etc.).

Edició 2024

En aquests moments, s’ha acabat el treball de camp de la primera onada de l’edició de EMEF 2024. Els mètodes de recollida d’informació són els mateixos que les darreres edicions, amb una previsió inicial de fer 2.605 entrevistes en línia i 8.795 a través de trucades telefòniques, el que fa un total d’11.400 enquestes.