El 14% de la població catalana està buscant habitatge

Un 46% busca habitatge en propietat i un 37% en lloguer, mentre que un 17% busca propietat o lloguer indistintament

15/03/2024

Gairebé un 14% de la població catalana està cercant habitatge en el segon semestre de 2023. D’aquests un 46% busca habitatge en propietat i un 37% en lloguer, mentre que un 17% busca propietat o lloguer indistintament. Per àmbits territorials, la demanda de lloguer és semblant, però la de propietat és molt més reduïda a l’àrea metropolitana (40,4%) que a la resta de Catalunya (52,1%); en canvi, a l’àrea metropolitana destaca un 20,2% de la demanda que cerca indistintament lloguer o propietat, mentre que a la resta de Catalunya només ho fa l’11,3%.Enquesta de demanda d’habitatge a Catalunya. Segon semestre de 2023 és el nou laboratori publicat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB). Un estudi que exposa i analitza les característiques de la demanda efectiva d’habitatge, és a dir, les persones o llars que estan cercant habitatge activament durant el segon semestre de 2023. L’estudi fa referència als àmbits geogràfics de l’àrea metropolitana i Catalunya.

Si aprofundim en les característiques de la demanda, veiem que a Catalunya els dos segments d’edat on hi ha més demanda són els joves de 16 a 29 anys (18,3%) i els de 30 a 44 anys (25,7%). D’altra banda, ens fixem en la nacionalitat, també superen la mitjana els estrangers, amb un 32,4% de demanda. Pel que fa al règim de tinença d’aquests tres grups estudiats: tant els joves de 16 a 29 anys com la població estrangera cerquen majoritàriament habitatges de lloguer (52,8% i 53,2% respectivament), en contraposició al grup de 30 a 44 anys, on el 48,5% prefereixen propietat.

La recerca d’habitatge té com a principal objectiu la millora de l’actual

El període de la cerca és majoritàriament de més d’un any: el 44% dels qui cerquen propietat i el 35,3% dels que volen lloguer.

El principal motiu de la demanda d’habitatge és millorar l’habitatge actual, sobretot pels qui cerquen propietat que ho situen en primer lloc (31,3%), seguit de lluny pels qui volen accedir a la propietat (21,2%). Entre aquells que cerquen lloguer, el 25,5% ho fan per millorar d’habitatge i el 22,3% per accedir-ne a un de més barat.

Pel que fa a l’ús que es vol donar al nou habitatge, el 77,8% de la demanda busca un domicili habitual; el 84,8% dels qui cerquen lloguer volen l’habitatge com a habitual. Mentre que entre els que busquen habitatge en propietat el percentatge és inferior: 75,6%; i un 8,6% busquen un habitatge per a segona residència i un 6,4% per a llogar-lo.

En general, el 44,9% de la demanada d’habitatge busca en el mateix barri o nucli poblacional del municipi on viu; i el 27,6% busca en el mateix municipi però diferent barri o nucli poblacional. Territorialment, destaca que la demanda dins el mateix municipi és molt més elevada a l’àrea metropolitana que a la resta de Catalunya, tant per a la propietat (gairebé 9 punts percentuals més per l’elecció al mateix barri o en un altre barri del mateix municipi) com per al lloguer (més de 10 punts percentuals al mateix barri i gairebé 9 en un altre barri del mateix municipi).Pel que fa als motius que expliquen on busquen l’habitatge, els qui cerquen propietat trien en primer lloc la proximitat a la xarxa de familiars, amics i/o coneguts (23,4%), seguit per les característiques geogràfiques o ambientals (19,3%). I els que busquen lloguer prioritzen el preu dels habitatges (24,5%), molt seguit de la proximitat al lloc de feina o estudis (22,8%). Hi ha divergències importants entre els dos àmbits territorials estudiats, per exemple, el motiu de la cerca de l’habitatge per al 31,1% dels demandants de lloguer de l’àrea metropolitana és el preu, mentre que a la resta de Catalunya només és motiu per al 18,1% dels demandants, que, en canvi, valoren amb gairebé un 29% la proximitat al lloc de feina o estudis.

Les parelles sense fills són les principals demandants

El 43,8% del total de la demanda d’habitatge a Catalunya és una parella sense fills/es i en segon lloc se situen les parelles amb fills/es (23,3%). Si fem focus en el règim de tinença, tant en la demanda de propietat com en la de lloguer el perfil majoritari és la parella sense fills/es (45,9% i 39,1% respectivament), però mentre que en la propietat el segon lloc l’ocupa la parella amb fills/es (25,8%) en el lloguer l’ocupa el qui viu sol/a (24,8%).

Un 48,9% dels demandants de lloguer de l’àrea metropolitana percep com una “càrrega pesada” el pagament d’hipoteques i lloguers

En l’apartat de preus i finançament destaca, pel que fa a la compra, que el rang de preus més demandat a l’àrea metropolitana és entre 200.000€ i 300.000€ (35,6%), seguit molt de prop del de 100.000€–200.000€ (34,1%). Mentre que a la resta de Catalunya el tram més buscat és el de 100.000€–200.000€ (43,9%), molt lluny del següent, el de 200.000€–300.000€ (25,3%). Respecte a la càrrega que suposarà la compra de l’habitatge, un 30,3% dels demandants de propietat a l’àrea metropolitana afirmen que serà una càrrega pesada, un pel superior al dels demandants de propietat a la resta de Catalunya (26,6%).

Quant als preus de lloguer, a l’àrea metropolitana el tram de preus més freqüent per la demanda és entre 600€ i 800€ mensuals (36,4%), seguits dels trams de 400€–600€ i 800€–1.000€ (ambdós amb un 22,9% de la demanda). A Catalunya el tram de preus de lloguer més demandat és el de 400€–600€ (54%), molt per sobre del tram 600€–800€ (22,2%). Pel que fa al pagament mensual del lloguer, un 48,9% de la demanda de l’àrea metropolitana considera que serà una càrrega pesada, un percentatge que es redueix fins al 33% en la resta de Catalunya.

El preu de l’habitatge és el principal problema per a la demanda

El principal problema percebut pels demandants d’habitatge són els elevats preus de l’oferta, sobretot pels qui cerquen lloguer (94,3%) i els d’obra nova (90,2%) de l’àrea metropolitana. Entre els qui busquen de segona mà els preus elevats també són el principal problema, tot i que amb menys pes; seguit per la preocupació pel mal estat dels habitatges (41,8% a l’àrea metropolitana); una preocupació comuna als qui cerquen de lloguer (41,4% a l’àrea metropolitana), que a més, pateixen per la manca d’oferta (37,1% a l’àrea metropolitana i 50% a Catalunya).

Les dades sobre el volum i el perfil demogràfic de la demanda s’han extret de l’enquesta Òmnibus de GESOP i són representatives dels diferents àmbits territorials, mentre que la resta d’informació prové d’un panell d’individus no necessàriament representatiu gestionat per una empresa externa.