Tornar als estudis

Vulnerabilitat residencial als barris del Besòs: diagnosi sobre l’estat de l’habitatge

Any de realització: 2020

Equip: Carles Donat, Joffre López i Francesc Coll

Institució:

El treball que es presenta a continuació és una actualització de la diagnosi sobre l’estat de l’habitatge que es va desenvolupar en el marc del projecte Agenda Besòs, presentada públicament el 17 de juliol de 2017. Per tal de portar-la a terme s’han actualitzat els indicadors que es van elaborar en el seu moment. Això ha estat possible en tots els indicadors amb excepció d’aquells referents a les característiques dels edificis i del parc d’habitatge que provenen del Cens del 2011.

Descarregeu: