El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’IERMB, i està format pel president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona; pel representant nomenat per l’Ajuntament de Barcelona; pel president o presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya; pel vicepresident o vicepresidenta o conseller o consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que tingui la representació d’aquesta entitat, i per dos vocals en representació de cadascuna de les entitats consorciades amb aportació institucional ordinària, d’acord amb el que estableix l’article 1.2 dels estatuts.

Els càrrecs que formen part del Consell de Govern poden delegar les seves funcions en un altre membre de la mateixa entitat.

Cadascuna de les institucions consorciades designen llurs vocals d’acord amb les normatives respectives.

Pel que fa a la renovació dels membres del Consell de Govern s’ha de fer d’acord amb la periodicitat pròpia de la institució a la qual representen.

En l’actualitat els seus membres són:

President/a:

JAUME COLLBONI I CUADRADO President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vicepresidents/es:

JAVIER LAFUENTE Rector de la Universitat Autònoma Barcelona
MARIA BUHIGAS SAN JOSÉ Ajuntament de Barcelona
RAQUEL GIL EIROÁ Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocals:

JORDI VALLS RIERA Àrea Metropolitana de Barcelona
JANET SANZ CID Àrea Metropolitana de Barcelona
ANTONI F. TULLA I PUJOL Universitat Autònoma de Barcelona
XAVIER GABARRELL DURANY Universitat Autònoma de Barcelona
BÀRBARA PONS GINER Ajuntament de Barcelona
DAVID LIZOAIN BENNETT Ajuntament de Barcelona
JOAN RAMON ROVIRA HOMS Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
MARIA TERESA VILALTA I FERRER Universitat de Barcelona
JORDI ROS BALLESTEROS Universitat Politècnica de Catalunya

Secretària del Consell de Govern

GLÒRIA VENDRELL GARRIDO  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

Funcions i periodicitat de les reunions:

  1. a) Establir les directrius generals d’actuació i aprovar el programa global d’activitats.
  2. b) Aprovar el pressupost, les seves bases d’execució i la relació de llocs de treball.
  3. c) Aprovar els comptes anuals i la memòria econòmica.
  4. d) Admetre nous membres.
  5. e) Modificar els estatuts.
  6. f) Dissoldre i liquidar el Consorci.
  7. g) Efectuar els actes de disposició i gravamen del patrimoni del Consorci.
  8. h) Aprovar els contractes i els crèdits i préstecs l’import dels quals superi el 10 % del pressupost.
  9. i) Nomenar els titulars de la Direcció i la Gerència.

Les atribucions que s’assenyalen a les lletres a, b, c, d, e, f, h i i no es poden delegar.

El Consell de Govern s’ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops l’any, un per aprovar el programa global d’activitats i un altre per aprovar el pressupost, les bases d’execució i la relació de llocs de treball, així com els comptes anuals i la memòria econòmica de l’exercici anterior.

Per més informació podeu consultar l’article 8 dels estatus de l’IERMB.

Notícies

Sant-Jordi-24

Els llibres que han marcat els 40 anys de l’Institut Metròpoli

L’equip de l’Institut Metròpoli recomana els llibres que han marcat part de la història de la nostra institució. Bona lectura de Sant Jordi!

EMEF-24

Comença l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2024 amb la primera onada del treball de camp!!

A partir del 16 d’abril, entrevistem, en aquesta primera onada, a més de 5.700 persones de 16 i més anys residents de la província de Barcelona

El valor de les solucions metropolitanes: criteris per desplegar solucions

L’estudi de l’àrea de governança i innovació pública suggereix cinc criteris que permeten determinar quan realment una solució pot tenir més sentit desenvolupar-la, en l’àmbit metropolità

canvi-modal
Foto: AMB

Fins a un 40,5% dels desplaçaments en vehicle privat podrien realitzar-se en un temps competitiu en bici, transport públic o caminant

En aquest article de “Recerca per transformar”, l’anuari metropolità del 2023, l’equip de mobilitat de l’Institut Metropòli parla sobre el potencial del canvi modal cap a una mobilitat més sostenible

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí