Inclusive growth: the great metropolitan strategic challenge (W.P. in Economics 15.01)

OCTUBRE 2015

  • Joan Trullén: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Aquest document de treball té com a objectiu incidir en el procés de definició de la nova estratègia metropolitana que permeti transitar cap a un nou model econòmic i territorial que faci compatible el creixement econòmic amb una reducció de la desocupació i una millora simultània en la distribució de la renda.

Les tesis bàsiques del WP són: i) l’estratègia econòmica i territorial es fonamenta en el seguiment d’un model que busca accelerar el creixement econòmic i impulsar l’ocupació, que és l’objectiu final de l’estratègia; ii) els factors territorials són clau en el nou model de creixement econòmic i expliquen una part rellevant del creixement de la productivitat; iii) aquest creixement s’ha de fonamentar en la cerca permanent de posicions competitives en el comerç internacional; iv) dins d’aquest model de creixement cal incrementar el pes de les activitats industrials, en general, i de terciari avançat; v) l’increment de pes d’aquestes activitats productives s’ha de traduir en una presència més alta de les rendes salarials dins la distribució funcional de la renda, millorant finalment la distribució personal de la renda, i vi) d’aquesta manera s’assoliria un procés de creixement inclusiu.

[Descarregar document]