Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència

L'anàlisi de les variables, que recollim en aquest article, permet identificar possibles barreres d'accés i discriminacions de gènere, així com dissenyar polítiques i estratègies que fomentin la participació igualitària de les dones en sectors clau per al desenvolupament sostenible del territori metropolità de Barcelona.

📅 07/02/2024

✍ Sandra Aguilera i Marc Fíguls

Dona-ciencia-24

Foto: Josbel A. Tinoco. Ajuntament de Barcelona

Abordar els reptes de l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible, com millorar la salut i la lluita contra el canvi climàtic, requereix fer ús de tots els talents disponibles, tant en homes com en dones. La inclusió de les dones en la investigació científica aporta noves perspectives, habilitats i creativitat. No obstant això, tot i que els camps de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM) són fonamentals per a les economies, la majoria dels països encara no han assolit la igualtat de gènere en aquests sectors.

La igualtat de gènere és un tema fonamental a les Nacions Unides, ja que contribueix al desenvolupament econòmic mundial i al progrés en tots els objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. L’Assemblea General de les Nacions Unides va establir l’11 de febrer com a Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència per reconèixer el seu paper clau en la comunitat científica i la tecnologia. Aquest Dia Internacional recorda la importància de la participació de les dones i les nenes en les comunitats científiques i tecnològiques, i la necessitat de reforçar-la. L’objectiu és donar suport a les dones científiques i promoure l’accés de les dones i les nenes a l’educació, la capacitació i la investigació en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

En aquest sentit, per abordar de manera efectiva els reptes de l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible en el context metropolità de Barcelona, és imprescindible analitzar la situació de les dones en la ciència i la tecnologia, des de diferents perspectives com són el mercat laboral, la innovació i la formació professional i universitària. Aportar un enfocament específic que tingui en compte les necessitats i potencialitats de les dones en àmbits com la recerca científica i la tecnologia és clau per promoure l’accés de les dones i les nenes a la ciència i la tecnologia. L’anàlisi d’aquestes variables pot permetre identificar possibles barreres d’accés i discriminacions de gènere, així com dissenyar polítiques i estratègies que fomentin la participació igualitària de les dones en sectors clau per al desenvolupament sostenible del territori metropolità de Barcelona.

A continuació, podeu consultar els indicadors que ha elaborat l’àrea d’Economia regional i urbana de l’Institut Metròpoli, clicant les pestanyes dels quatre apartats de Mercat laboral, Innovació, Formació Professional i Estudis universitaris.

L’any 2023 es van registrar 1.818.090 persones afiliades a la Seguretat Social als municipis de l’AMB. Un 48,7% dels afiliats són dones i el 51,3% són homes. D’aquest total, 57.220 persones estan afiliades a la Seguretat Social en sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia (codis CNAE 71 i 72). Aquests sectors representen el 3% del total d’afiliats/ades. D’aquest conjunt, les dones representen el 43,2%, és a dir, les dones que treballen en sectors relacionats amb ciència i tecnologia són l’1,3% del total d’afiliats als municipis de l’AMB.

afiliats-sectors-sexeEl nombre de dones afiliades en el sector de recerca i desenvolupament (codi CNAE 72) és superior al dels homes i representen el 55,3% del total mentre que en el sector de serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria (codi CNAE 71) les dones representen el 35,9% del total.

afiliats-SS-autonoms-ciencia-tecnologia-AMBEn els darrers deu anys el nombre de treballadors/ores ha augmentat en 381.189 persones (un augment del 25,8%, el que suposa un creixement del 2,3% anual). Les dones han augmentat més que els homes, tant en valors absoluts (191.812 dones i. 189.369 homes), com en termes relatius (26,9% les dones i 24,8% els homes).

El nombre de treballadors/ores en ciència i tecnologia ha augmentat en 22.090 persones (un 62,9%), el que representa una taxa de creixement superior a la de l’economia total.

Les dones en ciència i tecnologia han augmentat menys que els homes en valors absoluts (9.851 dones i 12.239 homes) però mostren un major creixement en termes relatius (66,1% les dones i 60,5% els homes).

Cal destacar especialment el sector de recerca i desenvolupament, on les dones han augmentat en 4.777 noves afiliades, el que representa un augment lleugerament superior al dels homes (4.022), si bé en termes relatius l’augment de les dones (65,8%) és inferior al dels homes (70,3%). En canvi, en el sector de serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria l’augment de les dones en valor absolut és inferior al dels homes (5.074 dones i 8.217 homes) però termes relatius les dones augmenten més que els homes (66,5% les dones i 56,6% els homes).

 

afiliats-regim-general-autonoms-SS-AMB

En les 100 patents amb més impacte (forward citations ) registrades als municipis de l’AMB, en el període 2016-2022, van intervenir 39 dones (15%) i 228 homes (85%).

Les patents solen ser producte dels esforços combinats d’un equip de persones que poden ser tant homes com dones. Per aquest motiu, el recompte de patents per inventor/a és fraccionari, d’acord amb el nombre d’inventors/ores que han intervingut en la innovació. Així doncs, pel que fa a les 100 patents amb més impacte sol·licitades als municipis de l’AMB entre el 2016 i el 2022 el pes mitjà de les dones en els equips d’investigació és del 20% mentre que el dels homes representa de mitjana el 30%.

Dit d’una altra manera, de les 100 patents amb més impacte registrades als municipis de l’AMB entre el 2016 i el 2022, les dones van participar en el 10% del total de patents i els homes en el 90% restant.

 

pes-inventors-sexeD’una altra banda, la qualitat mitjana (segons l’indicador forward citations) de les patents sol·licitades als municipis de l’AMB entre el 2016 i el 2022 per dones inventores (7,6) és superior a la de les patents sol·licitades per homes (4,8).

 

qualitat-mitjana-patents-solicitadesRespecte de les diferents tecnologies, les dones destaquen en el sector de la química, on van registrar el 25% de les patents d’alt impacte de l’AMB. En la resta de sectors, la presència d’inventores dones és molt residual, ja que les patents registrades per inventors homes superen el 90% del total.patents-alt-impacte-sector-tecnologic-sexeSi centrem l’atenció en les diferents tecnologies, les patents d’alt impacte registrades a l’AMB es classifiquen en 26 (de 35) tipus de tecnologia. Les dones van registrar patents d’alt impacte en 13 tipus de tecnologia mentre que els homes van registrar patents d’alt impacte en 26 tecnologies. Els productes farmacèutics són la tecnologia en què les dones inventores van registrar un major nombre de patents d’alt impacte als municipis de l’AMB entre el 2016 i el 2022. Concretament, el 32% de les patents registrades per dones. No obstant això, la tecnologia amb un pes més elevat de dones respecte del total és la química de materials, on les dones inventores representen el 72,2% del total. En altres tecnologies, com la tecnologia informàtica, el pes de les dones inventores és molt baix (4,2% del total).

patents-alt-impacte-forward-citations-sexe[1] L’indicador de qualitat forward citations indica el nombre de citacions que ha rebut una patent per part d’altres patents sol·licitades posteriorment a la patent citada.

El curs 2022-2023 es van matricular en Formació Professional (FP) de grau mitjà i superior un total de 65.454 persones als municipis de l’AMB. Un 42,7% dels matriculats en FP eren dones i el 57,3% restant eren homes.

Els matriculats en famílies professionals STEM (acrònim en anglès que fa referència a Science, Technology, Engineering and Mathematics, és a dir, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) són 24.723 persones el que representa el 37,8% del total de matriculats. D’aquest conjunt, les dones representen el 13,3%, és a dir, les dones que estan matriculades en famílies professionals STEM són el 5% del total dels matriculats en FP a l’AMB.

 

alumnat-FP-STEM-sexeEl nombre de dones matriculades en famílies professionals STEM d’FP només és superior al dels homes en dos casos: les indústries alimentàries i la química (63,8% i el 52,1% del total respectivament). La resta de famílies professionals STEM presenten una important masculinització en especial en el transport i manteniment de vehicles i en instal·lació i manteniment (superior al 95%).

 

alumnat-FP-STEM-sexe-percentatgeEn els darrers deu anys el nombre de matriculats en FP ha augmentat en 14.613 persones (un augment del 28,7%, el que suposa un creixement del 2,6% anual). Els homes han augmentat més que les dones, tant en valors absoluts (8.536 homes i 6.077 dones), com en termes relatius (29,5% els homes i 27,8% les dones).

El nombre de matriculats en FP en famílies professionals STEM ha augmentat en 5.251 persones (un 27%), el que representa una taxa de creixement inferior a la de matriculats en FP total.

Les dones en famílies professionals STEM han augmentat menys que els homes en valors absoluts (1.058 dones i 4.193 homes) però mostren un major creixement en termes relatius (47,5% les dones i 24,3% els homes).

Les dones han augmentat el nombre de matriculades en pràcticament totes les famílies STEM entre les quals destaquen informàtica i comunicacions (338); química (243) i imatge i so (229). En termes relatius els majors augments entre les dones ha estat en energia i aigua (166,7%) i en transport i manteniment de vehicles (100%).

 

variacio-alumnat-FP-STEM-sexe

El curs 2022-2023 el pes de les dones matriculades en graus universitaris STEM en les universitats espanyoles va ser inferior als homes excepte en l’àmbit de les ciències, on representaven el 50%. En canvi, els graus universitaris de les branques de les ciències socials, l’educació, l’art i humanitats i la salut van registrar un major pes relatiu de les dones.

alumnat-universitari-ambit-estudi-sexe

Pel que fa al territori metropolità de Barcelona, el curs 2021-2022 hi havia 158.512 alumnes matriculats en graus i màsters de les universitats situades als municipis de l’AMB[1]. Un 54,6% dels matriculats eren dones i el 45,4% restant eren homes.

Els matriculats en titulacions STEM eren un total de 47.048 persones, el que representa el 30% del total de matriculats. D’aquest conjunt, les dones representen el 33%, és a dir, les dones matriculades en titulacions STEM són el 10% del total dels matriculats en titulacions universitàries a l’AMB mentre que els homes representen el 20%.alumnat-universitari-AMB-titulacio-sexe

El nombre de dones matriculades en titulacions universitàries STEM només és superior al dels homes en el cas de les titulacions relacionades amb les ciències físiques, químiques i geològiques, on la proporció de dones sobre el total és del 53,2%. La resta de titulacions STEM estan força masculinitzades, especialment les relacionades amb la informàtica, on la presència de les dones és únicament del 15,9% del total.

alumnat-universitari-STEM-sexe

Les titulacions relacionades amb enginyeria, indústria i construcció són les que acumulen un major nombre de matriculats, tant homes com dones, superant el 50% dels matriculats en titulacions STEM. Les dones matriculades en aquestes titulacions representen el 53,5% del total. El pes relatiu de les dones en les titulacions STEM només és superior al dels homes en les ciències físiques, químiques i geològiques, on representen el 34,5% de les dones en titulacions STEM mentre que els homes són el 15,1%. En canvi, les dones matriculades en informàtica són el 6,8% de les dones en titulacions STEM mentre que els homes tripliquen aquest pes.alumnat-universitari-STEM-sexe-AMB

En els darrers quatre anys, el nombre de matriculats en les universitats situades dins l’AMB ha augmentat en 3.792 persones (un augment del 2,5%, el que suposa un creixement del 0,6% anual). Els homes han disminuït en 447 persones mentre que les dones han augmentat en 4.239, el que representa una variació del 5,1% respecte del -0,6% dels homes.

El nombre de matriculats en titulacions STEM ha augmentat en 528 persones (un 1,1%), el que representa una taxa de creixement inferior al nombre de matriculats totals.

Les dones en titulacions STEM han augmentat més que els homes, ja que elles han augmentat en 1.023 matrícules (7%) mentre que ells han disminuït en 495 matrícules (-1,6%).

Les dones han augmentat el nombre de matrícules en totes les categories de titulacions STEM, entre les quals destaca la informàtica (augment del 56%), si bé en valors absoluts el creixement és inferior al dels homes (534 homes i 383 dones).

 

[1] Les universitats situades als municipis de l’AMB que s’han tingut en consideració per aquest recompte són la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull.

Conclusions

El nombre de dones afiliades en sectors relacionats amb la ciència i la tecnologia a la metròpolis de Barcelona representa només un 1,3% del total d’afiliats. Malgrat això, s’observa un augment notable de les dones en aquests sectors en els darrers deu anys, encara que el seu creixement és lleugerament inferior al dels homes en termes absoluts.

Pel que fa a la participació en patents, les dones representen només el 15% de les que tenen més impacte. Tot i això, s’observa que la qualitat mitjana de les patents sol·licitades per dones és superior a la dels homes.

Les dones destaquen en el sector de la química, pel que fa a patents d’alt impacte, mentre que la seva presència en altres tecnologies és residual, especialment en informàtica.

En l’àmbit de la formació professional i universitària, les dones estan infrarepresentades en les famílies professionals STEM. No obstant això, les dones matriculades en alguns àmbits, com la indústria alimentària i la química pel que fa a la formació professional, i les ciències físiques, químiques i geològiques pel que fa a les titulacions universitàries, tenen una presència superior a la dels homes.

Tot i que el nombre de matriculats universitaris en titulacions STEM ha augmentat, aquest creixement és inferior al nombre total de matriculats. No obstant això, les dones han experimentat un augment significatiu en aquestes titulacions, especialment en informàtica.

En resum, malgrat alguns progressos, encara hi ha una desigualtat de gènere notable en els sectors STEM a la metròpolis de Barcelona, tant en termes d’ocupació com de formació acadèmica i d’innovació. És essencial continuar treballant per eliminar les barreres d’accés i promoure una participació igualitària de les dones en aquests àmbits clau per a un desenvolupament sostenible.