Tornar als estudis

Prospectiva sobre les tendències i visions de l’educació dels ens locals de la Província de Barcelona

Any de realització: 2023

Equip: Andreu Termes, Marc Martí-Costa.

Institució: Diputació de Barcelona

El mandat que s’iniciarà al 2023 planteja una sèrie de reptes educatius per als ens locals. Justament, el projecte Prospectiva sobre les tendències i visions de l’educació dels ens locals de la Província de Barcelona ofereix una anàlisi d’aquests reptes locals, i una sèrie de recomanacions (estretament vinculades al suport en polítiques locals educatives que ofereix la Diputació de Barcelona).

Les conclusions apunten a la naturalesa diversa i pluricausal dels reptes als quals s’enfrontaran els municipis. Així, alguns reptes escolars tindran el seu origen en factors de naturalesa no exactament educativa, però que condicionaran la política educativa local (el canvi demogràfic, la desigualtat socioeconòmica, i la salut mental), mentre que d’altres són pròpiament educatius: la transició envers una educació a distància, la segregació escolar, l’absentisme escolar, les difícils transicions a la postobligatòria, i l’abandonament escolar prematur.

Alhora, els recents canvis normatius (tant central com autonòmic) han ofert noves eines d’intervenció municipal en molts moments educatius claus: els processos de planificació educativa, l’admissió d’alumnat,
la planificació dels ensenyaments postobligatoris, i les escoles de noves oportunitats. És un procés ambivalent per als ens locals: una acumulació de competències educatives, i responsabilitats institucionals, que no va acompanyada dels suficients recursos econòmics ni de dotació de personal.

És per això que el rol de la Diputació de Barcelona es percep com especialment important en el proper període 2023-2027. La Diputació de Barcelona és considerada un actor molt rellevant des de la perspectiva
de la política educativa local, tant pel que fa als seus recursos (tècnics, materials, i econòmics), com pel que fa als espais de coordinació i de formació, o als projectes transformadors (com projecte Noves Oportunitats Educatives- NOE 4.10).

L’informe es tanca amb una sèrie de recomanacions concretes (especialment útils per als municipis mitjans i petits) per a fer front a aquests reptes educatius.

Descarregeu: