El 70% dels barris més vulnerables de la metròpoli de Barcelona es concentren al Besòs

Els barris de vulnerabilitat urbana extrema destaquen per una elevada concentració de població amb rendes baixes i d’un reduït parc d’habitatge social

23/06/2021

vulnerabilitat_Besòs_IERMB

Índex de vulnerabilitat urbana segons AEM. Àmbit Besòs, 2017. Font: elaboració pròpia

El territori Besòs és l’espai amb la major concentració de barris vulnerables de la metròpoli de Barcelona. Actualment, 19 dels 27 barris més vulnerables d’aquesta zona es concentren a l’eix Besòs, el que representa un 70,4%. Aquesta situació persisteix des dels anys 90. Així es desprèn de l’informe “La vulnerabilitat residencial als barris del Besòs”, que és una actualització de la diagnosi sobre l’estat de l’habitatge i la vulnerabilitat urbana al territori Besòs, desenvolupada en el projecte Agenda Besòs de 2017. Aquesta actualització inclou un nou Índex de Vulnerabilitat Urbana (IVU), que supera algunes limitacions metodològiques del que s’havia utilitzat amb anterioritat i fa possible l’obtenció d’informacions amb una periodicitat anual. L’informe sobre vulnerabilitat urbana l’ha elaborat l’àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB i el diagnosi sobre l’estat de l’Habitatge, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

Rendes baixes, població d’origen migrant i un parc residencial majoritàriament de baixa qualitat

La sobrerepresentació de la vulnerabilitat urbana és especialment greu en algun dels seus municipis, com ara Santa Coloma de Gramenet, on pràcticament la meitat de la seva població resideix a barris de vulnerabilitat urbana extrema. A més, els alts nivells de vulnerabilitat urbana al Besòs s’han d’entendre des de la complexitat del fenomen, ja que si bé hi ha una relació clara entre les diferents dimensions de la vulnerabilitat urbana (a més vulnerabilitat social, més vulnerabilitat residencial), fins i tot els barris més vulnerables del Besòs presenten realitats diverses, on poden coexistir alts nivells de vulnerabilitat social amb baixos nivells de vulnerabilitat residencial.

En termes generals, els barris de vulnerabilitat urbana extrema destaquen per una elevada concentració de població amb rendes baixes i de població d’origen migrant, tot amb un parc residencial majoritàriament de baixa qualitat, amb el predomini d’habitatges construïts en l’època del desarrollisme, entre els anys 50 i 70.

Un parc d’habitatge social molt reduït

Pel que fa a la vulnerabilitat residencial i l’estat de l’habitatge, un dels indicadors que cal destacar al Besòs és el parc destinat a polítiques socials reduït: el 2020 es comptabilitzen 14.813 habitatges per destinar a polítiques socials als municipis del territori Besòs, el que representa només l’1,8% del total del parc. D’altra banda, s’ha analitzat el sobreesforç d’accés a l’habitatge: al territori Besòs les llars amb uns ingressos mitjans de 25.000€ l’any han de destinar molt més d’un 30% dels seus ingressos a pagar un lloguer mitjà. A Sant Martí el 45% dels ingressos, a Sant Andreu el 38%, a Nou Barris el 34%, a Sant Adrià del Besòs el 34%, a Montcada i Reixac el 31% i, finalment a Santa Coloma de Gramenet el 30%.

Elevat nombre de desnonaments

Finalment, al 2020 s’han produït un elevat nombre de desnonaments executats pels jutjats, malgrat la suspensió de desnonaments per a les llars amb vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19. Als municipis del territori Besòs se n’han comptabilitzat 1.445 durant el 2020. Al partit Judicial de Barcelona 1.028, al Partit Judicial de Badalona 277, al Partit Judicial de Santa Coloma de Gramenet 68 i al Partit Judicial de Cerdanyola del Vallès, on està inclosa Montcada i Reixac, 72.

Totes les notícies