Back to studies

Vulnerabilitat residencial als barris del Besòs: la vulnerabilitat urbana

Any de realizació: 2020

Equip: Fernando Antón-Alonso, Sergio Porcel, Irene Cruz i Francesc Coll

Institució:

L’índex de vulnerabilitat urbana amb el que es treballa en el present informe és una revisió de l’anterior índex de vulnerabilitat urbana que ja havien elaborat Antón-Alonso i Porcel (2018) per a l’àrea metropolitana de Barcelona a partir d’una Anàlisi de Components Principals (ACP) i de dades censals. El nou Índex de Vulnerabilitat Urbana (IVU) incorpora alguns canvis en els indicadors utilitzats i es construeix a través d’un model d’equacions estructurals basat en mínims quadrats parcials (PLS-SEM), una tècnica d’anàlisi estadística que integra estratègies de reducció de dimensions amb l’anàlisi de regressió. Aquest mètode permet resoldre les limitacions en l’anàlisi evolutiva que presenten precisament els índex basats en ACP. A més, per a l’operacionalització del model es fan servir majoritàriament dades procedents de registres administratius, la qual cosa possibilita que l’índex es pugui calcular amb una periodicitat anual i no cada 10 anys com l’anterior.

Download: